currdb:
Решение №11022 от 21.10.2015 по адм. д. №9908/2014 на ВАС , докладвано от съдията Петя Желева

Производството е по реда на

чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

във вр. с

чл. 160, ал. 6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/

.

Образувано е по касационна жалба на „Орест“ ООД, със седалище в гр. С., представлявано от У. Х. Д. Петков срещу

Решение № 1294 от 22.05.2014

г., постановено от Административен съд - Пловдив по адм. дело № 1495 по описа на същия съд за 2013г., в частта, с която е отхвърлена жалбата му против Ревизионен акт /РА/ № 16251100165 от 03.05.2011г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП –гр. П., в частта на отказано право на приспадане на ДДС в общ размер от 130 046,20 лева и начислени мораторни лихви по 43 фактури, издадени от доставчика "Еврофокс" ЕООД за данъчни периоди м. 07, 08 и 10. 2008 г. и м.05 и 07. 2009 г., с предмет на доставките - пшеница, ечемик и слънчоглед, потвърдена с Решение № 674/21.07.2011г. на Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при ЦУ на НАП – гр. П. /понастоящем Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /"ОДОП"/ - гр. П. при ЦУ на НАП .

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на съдебното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост - касационно основание съгласно

чл. 209, т. 3 от АПК

. Претендира се отмяна на съдебното решение и постановяване на друго по съществото на спора,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото