currdb:
Решение №11020 от 21.10.2015 по адм. д. №9854/2014 на ВАС, докладвано от съдията Петя Желева

Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Д. Х. М., срещу Решение № 3829 от 10.06.2014г., постановено по адм. дело № 1744 по описа на от Административен съд София-град за 2014 г., с което е отхвърлена жалбата

ѝ

против Ревизионен акт № 2191304702/05.09.2013 г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция (ТД) на Национална агенция за приходите (НАП) – София, потвърден с Решение № 2224/20.12.2013 г. на заместник - директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" („ОДОП”)- София при Централно управление (ЦУ) на НАП, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – 418/20.04.2012г. на Изпълнителния директор на НАП.

Касаторът релевира доводи за неправилност и незаконосъобразност на решението и моли за отмяната му.

Ответникът - Директорът на Дирекция „ОДОП” гр. С. при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрк.. Б. оспорва касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура заявява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, обсъждайки допустимостта на касационната жалба, правилността на решението на предявените основания и след служебна проверка по чл. 218 от АПК намира жалбата за процесуално...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!