currdb:
Решение №10992 от 21.10.2015 по адм. д. №9524/2015 на ВАС, докладвано от съдията Татяна Хинова

Производството е по чл.208 – чл.228 от Административнопроцесуалния кодекс, приложими на основание чл.122е, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България” АД срещу решение № 606 от 23.07.2015г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-390/2015г. С касационната жалба са релевирани доводи за неправилност на обжалваното решение като постановено в нарушение на материалния закон – касационно отменително основание по чл.209, т.3 от АПК, приложим на основание чл.122е, ал.3 от ЗОП. Касационният жалбоподател прави искане за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго решение по същество на спора, с което да бъде отхвърлена жалбата срещу решението на възложителя за откриване на възлагателната процедура.

Ответникът - Комисия за защита на конкуренцията, не изразява становище по жалбата.

Ответникът - Застрахователно дружество „Съгласие” АД, представлявано в производството от адв.. К., изразява становище за неоснователност на жалбата, поради което прави искане за оставяне в сила на обжалваното решение.

Участващият в производството прокурор от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за частична основателност на касационната жалба. Счита че неправилно КЗК е приела, че е налице ограничително условие ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото