currdb:
Решение №13561 от 10/17/2013 по адм. д. №8760/2013 на ВАС, докладвано от съдията Георги Георгиев

Производството е по реда на глава четиринадесета от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искане от Н. В. Г. за отмяна на влязло в сила съдебно решение 1526 от 31.1.2013г. на петчленен състав на Втора колегия на ВАС по адм.дело 12305/2012г. С него се оставя в сила решение 10543 от 18.7.2012г. по адм.дело 8207/2011г. на Върховен административен съд, тричленен състав. Поддържа основания за отмяна по чл.239 т.1 и т.3 от АПК, които се изразяват в това, че с влязло в сила решение 3143/6.3.2013г. на ВАС, петчленен състав по адм.дело 71/2013г. се отменя решение 13417 ОТ 26.10.2012г. по адм.дело 15470/2011 г. на тричленен състав на ВАС и вместо него е постановено, че се отменя заповед РД-10-221 от 25.1.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката. Последното решение установява ново обстоятелство, което е основание по чл.239 т.1 и същевременно е основание и по чл.239 т.3 от АПК, тъй като с отменената заповед е наложено наказание, което е взето предвид в решението на петчленния състав, чиято отмяна се иска.

Ответникът министърът на образованието и науката, с процесуален представител юрисконсулт взема становище за недопустимост, алтернативно за неоснователност на искането с подробни съображения във възражения и писмена защита. Свеждат се до просрочие на искането и до несъставомерност на посочените основания.

Върховен административен съд, седмочленен състав на Втора...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!