Производството е по реда на глава четиринадесета от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искане от Н.В.Г. за отмяна на влязло в сила съдебно решение 1526 от 31.1.2013г. на петчленен състав на Втора колегия на ВАС по адм.дело 12305/2012г. С него се оставя в сила решение 10543 от 18.7.2012г. по адм.дело 8207/2011г. на Върховен административен съд, тричленен състав. Поддържа основания за отмяна по чл.239 т.1 и т.3 от АПК, които се изразяват в това, че с влязло в сила решение 3143/6.3.2013г. на ВАС, петчленен състав по адм.дело 71/2013г. се отменя решение 13417 ОТ 26.10.2012г. по адм.дело 15470/2011 г. на тричленен състав на ВАС и вместо него е постановено, че се отменя заповед РД-10-221 от 25.1.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката. Последното решение установява ново обстоятелство, което е основание по чл.239 т.1 и същевременно е основание и по чл.239 т.3 от АПК, тъй като с отменената заповед е наложено наказание, което е взето предвид в решението на петчленния състав, чиято отмяна се иска.

Ответникът министърът на образованието и науката, с процесуален представител юрисконсулт взема становище за недопустимост, алтернативно за неоснователност на искането с подробни съображения във възражения и писмена защита. Свеждат се до просрочие на искането и до несъставомерност на посочените основания.

Върховен административен съд, седмочленен състав на Втора колегия преценява искането за допустимо като подадено в сроковете по чл.240 от АПК. Решението, чиято отмяна се иска, е постановено на 31.1.2013г. Решението, сочено като основание и съдържащо фактите относно основанията за отмяна, е постановено на 6.3.2013г. Искането за отмяна е подадено на 6.6.2013г. Тримесечният срок от узнаване, съответно постановяването на решението на петчленен състав, с което се отменя заповедта за предходно наказание, и едногодишният срок от постановяване на решението, - 31.1.2013г., чиято отмяна се иска, не е изтекъл. Доводите за недопустимост с друго пресмятане на сроковете са неоснователни с оглед разпоредбите на чл.240 от АПК.

Разгледано по същество искането е основателно по следните съображения:

Със заповед РД-10-737 от 26.5.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката е наложено дисциплинарно наказание уволнение на държавния служител Н.В.Г. началник на отдел Инспектиране и организационно методическа дейност в регионалния инспекторат по образованието Пазарджик с ранг първи младши и прекратено без предизвестие служебното правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта. В тази заповед наказващият орган е вписал като мотиви при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание, че цялостното служебно поведение на държавния служител Н. Г. не е добро, тъй като със заповед РД-10-221 от 25.1.2012г. на същия орган, на Н.В.Г. му е наложено дисциплинарно наказание отлагане на повишение в ранг за една година, чийто срок не е изтекъл. Също така не се приема становището на дисциплинарния съвет на МОМН, с което е предложено на молителя да му бъде наложено дисциплинарно наказание понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до една година. Жалбата срещу заповедта за уволнение е отхвърлена като неоснователна с решение 543 от 18.7.2012г. по адм.дело 8207/2011г. на ВАС, оставено в сила с решението, чиято отмяна се иска. В мотивите на последното е посочено, че при определяне тежестта на извършените нарушения административния орган е съобразил наличието и на друго дисциплинарно наказание, чийто срок не е бил изтекъл и което обстоятелство е утежнило положението на молителя. Това друго наказание е наложено с отменената заповед РД-10-221 от 25.1.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката, с решение 3143 от 6.3.2013г. на петчленен състав на ВАС по адм.дело 71/2013г. С него се установява правно положение, в което Н.В.Г. не е бил наказван към момента на издаване на заповед РД-10-737 от 26.5.2011г. В мотивите на решението на петчленния състав на ВАС, чиято отмяна се иска, преценката за правилността на тричленния състав на ВАС, се посочва и обстоятелството, че Н. Г. е бил наказван и, че срокът на това наказание не е изтекъл. Че няма предходно наказание се установява по несъмнен начин към момента на подаване на искането, с оглед на влязлото в сила решение и се явява обстоятелство, което няма как да е било установено от страните и съобразено от съда, поради висящността на спора пред друг съд. Към настоящият момент обаче се явява основание по чл.239 т.1 за отмяна на решението на петчленния състав от 31.1.2013г., съдържащо в мотивите си обсъждане именно на това отменено наказание като релевантен факт с последици правилността на решението, което оставено в сила.

На следващо място, по същите съображения, с отмяната на заповедта за предходното наказание е осъществено и основанието по чл.239 т.3 от АПК, тъй като решението се основава на документ заповед на министър, отменена впоследствие с влязло в сила решение на съд.

Предвид изложеното искането като основателно следва да бъде уважено като бъде отменено решението на петчленния състав на ВАС и делото се върне на друг петчленен състав за насрочване и ново разглеждане.

Воден от горното и на основание чл.244 ал. от АПК, Върховен административен съд, седмочленен състав на Втора колегия

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение 1526 от 31.1.2013г. на петчленен състав на Втора колегия на ВАС по адм.дело 12305/2012г. и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг петчленен състав на ВАС.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ В. А.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Т. В./п/ С. Я./п/ Г. Г./п/ Т. Т./п/ Н. Г./п/ А. А.

Г.Г.

Ключови думи
No law branches!