currdb:
Решение №11052 от 22.10.2015 по адм. д. №8758/2015 на ВАС, докладвано от председателя Милка Панчева

Производството е по

чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

.

Образувано е по жалба на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", подадена чрез процесуалния представител главен юрисконсулт М. К., срещу

решение 5214 от 11.05.2015 г.

по адм. д. 7476/2014 г. на Върховния административен съд, седмо отделение, с което е отменено решение 410-ОЗ от 17.04.2014 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор. С посоченото решение на основание чл. 16, ал. 5 КЗ във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 3 КЗ, във връка с чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗКФН, е постановена забрана за извършване на заявеното от Екотур ООД придобиване на 10 899 546 броя поименни безналични акции с номинална стойност един лев всяка, представляващи 25,17% от капитала на Застрахователна компания Л. И. АД.

Излагат се доводи за неправилност на постановеното решение поради нарушение на материалния закон. По съображения, изложени в жалбата, касаторът моли решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отхвърлена жалбата против административния акт - решение 410-ОЗ от 17.04.2014 г., издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност

Процесуалният представител на ответника счита за пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!