currdb:
Решение №13567 от 10/17/2013 по адм. д. №8496/2013 на ВАС, докладвано от съдията Тодор Тодоров

Производството е по реда на чл.208 и сл. Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Столична здравноосигурителна каса, гр. С., ул.Енос 12-14, чрез процесуалния и представител юрисконсулт М. А., против решение 2613 от 19.04.2013 г. постановено по адм. дело 5611/2012 г. по описа на Административен съд София град(АССГ), с което по жалба на Диагностично консултативен център 28 София ЕООД е отменена писмена покана за възстановяване на суми с изх. 29-07-34/20.04.2012 г., издадена от директора на Столична здравноосигурителна каса.

Изложените в касационната жалба съображения за пороци на съдебното решение се свеждат до неправилност и необоснованост касационни основания по чл.209, т.3 АПК. Иска се решението да бъде отменено и спорът да бъде решен по същество.Претендира се присъждането на разноски.

Ответникът ДКЦ-28 София ЕООД, чрез процесуалния си представител адв.. Д., оспорва касационната жалба като неоснователна.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК...

Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!