currdb:
Решение №11017 от 21.10.2015 по адм. д. №8277/2015 на ВАС, докладвано от съдията Светослав Славов

Производството пред Върховния административен съд (ВАС) е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 122е от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Образувано е по касационна жалба от изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД, против Решение 486 от 16.06.2015 г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) по преписка, вх. КЗК-294/2015 г., с което се ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение МТ-04- 1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на автотранспортни услуги специализиран превоз на работниците и служителите на М. М. - изток ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия реф. 52/2013г. ЗОП и се ВРЪЩА

преписката на възложителя за издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка и продължаване на процедурата от последното законосъобразно извършено действие, при спазване на указанията в мотивите на решението.

В касационната жалба се сочи, че решението на КЗК е незаконосъобразно, като постановено при неправилно тълкуване разпоредбата на чл. 34 от ЗОП. Касационният жалбоподател счита, че в състава на комисията на възложителя са включени членове, които притежават необхо...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи