Производството пред Върховния административен съд (ВАС) е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 122е от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Образувано е по касационна жалба от изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД, против Решение 486 от 16.06.2015 г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) по преписка, вх. КЗК-294/2015 г., с което се ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение МТ-04- 1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на автотранспортни услуги специализиран превоз на работниците и служителите на М. М. - изток ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия реф. 52/2013г. ЗОП и се ВРЪЩА

преписката на възложителя за издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка и продължаване на процедурата от последното законосъобразно извършено действие, при спазване на указанията в мотивите на решението.

В касационната жалба се сочи, че решението на КЗК е незаконосъобразно, като постановено при неправилно тълкуване разпоредбата на чл. 34 от ЗОП. Касационният жалбоподател счита, че в състава на комисията на възложителя са включени членове, които притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката. Излага подробни съображения в посока професионалната компетентност на всеки член на комисията във връзка с предмета на поръчката. На следващо място в касационната жалба се твърди, че решението на КЗК е необосновано като правните изводи на комисията са противоположни на приетите за установени от самата комисията факти. Твърди се, че правилно възложителят е отстранил единия участник в процедурата, тъй като не отговаря на предварително заложените изисквания на възложителя. Моли се Решение 486 от 16.06.2015 г. на Комисия за защита на конкуренцията по преписка, вх. КЗК-294/2015 г. да бъде отменено, като вместо него съдът постанови ново решение по същество на спора, с което да отхвърли оспорването срещу Решение МТ-04- 1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД. Претендират се направените по делото разноски.

Ответникът - Комисия за защита на конкуренцията не ангажира становище по жалбата.

Ответникът - "Детелина - Дрита" ЕООД, чрез своя процесуален представител оспорва жалбата, като моли решението на КЗК като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила. Претендира направените по делото разноски.

Заинтересованите страни - ДЗЗД "М. Т. 2014", "Карат - Стоянови" ООД и "Експрес" ООД не ангажират становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Като прецени наведените касационни основания, доводите на страните във връзка с тях и данните по делото, Върховният административен съд, четвърто отделение, намира касационната жалба като подадена от надлежна страна в законоустановения в чл. 122е, ал. 1 от ЗОП 14-дневен срок от съобщаване на решението, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред КЗК е образувано по жалба на Д.Д.ЕООД, гр. П. срещу Решение МТ-04- 1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на автотранспортни услуги специализиран превоз на работниците и служителите на М. М. - изток ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия реф. 52/2013г. ЗОП, открита с Решение 47/24.03.2014г. на възложителя. С Решение 486 от 16.06.2015 г. Комисия за защита на конкуренцията отменя като незаконосъобразно Решение МТ-04- 1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на автотранспортни услуги специализиран превоз на работниците и служителите на М. М. - изток ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия реф. 52/2013г. ЗОП и връща

преписката на възложителя за издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка и продължаване на процедурата от последното законосъобразно извършено действие, при спазване на указанията в мотивите на решението.

За да достигне до този резултат КЗК е установила от фактическа страна, че със Заповед РД-09-1139/04.11.2014г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД на осн. чл. 88, ал. 1 от ЗОП е назначена комисията в състав: Председател: И. А. ръководител отдел Битово обслужване; С. Ж. ръководител Правна служба Н. С. технически организатор Битово обслужване В. Д. главен експерт ФСА отдел ИАП Г. Д. експерт търговия отдел Търговски както и Резервни членове: - Председател: Т. К. техн. организатор Автотранспорт, Битово обслужване - И. Н. юрисконсулт Правна служба - Д. Г. технически организатор отдел Битово обслужване - В. Г. експерт ФСА отдел ИАП - Р. В. главен експерт търговия, отдел Търговски. С последваща Заповед РД-09-1280/16.12.2014г. на възложителя, членът на комисията Г. Д. експерт Търговия е заменен с Р. Д. експерт Търговия, с мотиви, че по обективни причини не може да изпълнява задълженията си от 02.12.2014г. трудовото му правоотношение с М. М. - изток ЕАД е прекратено. КЗК е изискала и по преписката са представени документите удостоверяващи професионалната квалификация и опит на всеки от членовете на комисията. КЗК е отчела, че в хода на процедурата, комисията на възложителя е констатирала, че Д.Д.ЕООД - гр. П. има издадени само 32 удостоверения за ППС към притежаваните от нея лицензи за превоз, при необходими 33 броя - за изпълнение на обособена позиция 3 на процедурата, за която е подала заявление. С Решение по т. 1.9. от Протокол 12-2015/23.04.2015г. на Съвета на директорите относно извършен подбор на кандидати по Обособена позиция 3, единодушно решава: на осн. протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед РД-09-1139/04.11.2014г. и Заповед РД-09-1280/16.12.2014г. приема работата на комисията и определя ДЗЗД М. Т. 2014, гр. Г. да бъде поканен да участва в договарянето в процедурата. С Решение МТ-04-1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД на осн. чл. 88, ал. 11от ЗОП, Решение на СД по т. 1.9. от Протокол 12-2015/23.04.2015г. и Протоколи от работата на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка са приети резултатите от работата на комисията и е определен кандидат, който ще бъде поканен да участва в договарянето за обособена позиция 3 направление рудник Трояново 3 с. М. на процедурата ДЗЗД М. Т. 2014, гр. Г. със следните мотиви: заявлението на кандидата, който ще бъде поканен, отговаря на обявените от възложителя условия.

От правна страна КЗК е приела, относно състава на комисията на възложителя, че съответствие с изискванията на закона може да се установи само за председателя на комисията И. А., като крайният извод, до който е достигнала е, че назначената от възложителя и провела процедурата комисия по чл. 34, ал. 1 от ЗОП не съответства на законовите изисквания за опит и квалификация на нейните членове в съответствие с предмета и сложността на поръчката и не е била в състояние да изпълни ефективно задълженията на помощен орган на възложителя по Глава седма, раздел I от ЗОП. На следващо място КЗК е приела, че макар Детелина - Дрита ЕООД да не разполага с 33 автобуса, които да са включени в регистъра на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", то дружеството неправилно е санкционирано, тъй като в Документацията и Обявлението на обществената поръчка няма изискване заявените от кандидата автобуси да са тези от списъка към лицензиите, с които същият удостоверява качеството си на превозвач.

Настоящият съдебен състав счита, че така постановеното решение на КЗК е валидно и допустимо, но е неправилно като постановено при неправилно тълкуване на законовите разпоредби, с оглед установените по преписката факти.

Съгласно чл. 34 ал. 2 от ЗОП в приложимата редакция /преди изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г./ в състава на комисията на възложителя се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Настоящият съдебен състав приема, че за провеждане на процесната обществена поръчка с предмет Извършване на автотранспортни услуги специализиран превоз на работниците и служителите на М. М.-изток ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия са необходими квалификация и опит освен в областта на автотранспортните услуги, така и в областта на механоелектротехниката /с оглед поставените изисквания към оборудването на автобусите/ и в областта на икономиката и счетоводството /с оглед конкретните финансови параметри на офертите/. Видно от данните по делото помощният орган на възложителя се състои от нечетен брой членове, в състава на който е включен правоспособен юрист - С. Ж. и И. Н. /като резервен член/, като останалите членове притежават професионална квалификация и практически опит с оглед предмета на обществената поръчка - И. А. в областта на автотранспортните услуги, Н. С. в областта на електротехниката, В. Д. в областта на счетоводството. Другите членове на комисията Г. Д., в последствие заменен в състава на комисията от Р. Д., поради прекратяване на трудовото му правоотношение с М. М. - изток ЕАД, притежават опит в провеждането на обществени поръчки, като видно от длъжностната характеристика на Р. Д., последната следи и за изпълнението на вътрешните правила при възлагането на обществените поръчки в М. М. изток ЕАД. Съдът приема, че с оглед спецификата на обществената поръчка възложителят правилно е подходил към разнообразие на определените лица, които са включени в комисията. В този смисъл изводът на КЗК, че в този си състав комисията на възложителя не е била в състояние да изпълни ефективно задълженията на помощен орган са необосновани.

На следващо място настоящият съдебен състав приема, че законосъобразно Детелина - Дрита ЕООД е отстранено от по нататъшно участие в процедурата, тъй като не отговаря на изискването на възложителя да разполага с не по малко от определяния брой лицензирани автобуси, т. е. превозни средства, които са включени в регистъра на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за обособената позиция, в случая 33 автобуса. В раздел II.2.1. от Обявлението, относно общото количество автобуси за Обособена позиция 3 е отразено 33 автобуса, като в т. 4 е отразено, че ако броят на одобрените от комисията автобуси на даден кандидат е по малък от необходимите за изпълнението на процедурата и/или не са представени документи, описани в протокола с констатациите на комисията, този кандидат не се допуска до втория етап на процедурата. В настоящият случай Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е удостоверила, че Детелина - Дрита ЕООД разполага с лиценз на Общността за международен превоз на пътници 1169 и лиценз за Обществен превоз на пътници на територията на Р. Б. 03724, като са приложени списък на ППС към лиценз за пътнически превози 1169 към 08.04.2015г. - включващ 30 броя ППС и Списък на ППС към лиценз за пътнически превози 03724 към 08.04.2015г. - включващ 2 броя ППС. В този смисъл Детелина - Дрита ЕООД разполага с 32 броя автобуси, които отговарят на изискванията на възложителя, поради което правилно не е поканен да участва в договарянето в процедурата по обособена позиция 3.

Предвид изложеното и констатираната законосъобразност на действията на възложителя и на комисията по оценяване на офертите, следва решението на КЗК да бъде отменено и да бъде постановено ново решение по съществото на спора, с което жалбата на Детелина - Дрита ЕООД срещу оспорения акт на възложителя в процесната процедура да бъде отхвърлена.

Воден от горното и на основание чл.122е ЗОП, Върховният административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ

Решение 486 от 16.06.2015 г. на Комисия за защита на конкуренцията по преписка, вх. КЗК-294/2015 г., с което се отменя като незаконосъобразно Решение МТ-04- 1248/24.04.2015 г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД и В.Н.П.:

ОТХВЪРЛЯ

жалбата на Детелина - Дрита ЕООД, срещу Решение МТ-04- 1248/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на М. М. - изток ЕАД за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на автотранспортни услуги специализиран превоз на работниците и служителите на М. М. - изток ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Г. М.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Т. П./п/ С. С.

С.С.

Ключови думи