currdb:
Решение №10969 от 21.10.2015 по адм. д. №7749/2015 на ВАС, докладвано от председателя Анна Димитрова

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от З. В. Д., с постоянен адрес в гр. П., срещу решение 5785/20.05.2015 г. по адм.дело 11786/2014 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение, с което е отхвърлена жалбата му против заповед на министъра на вътрешните работи рег. 8121К - 795/ 24.06.2014 г. Касаторът поддържа в касационната жалба и в съдебно заседание чрез процесуален представител, че обжалваното решение е неправилно - постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, в нарушение на материалния закон и е необосновано, иска отмяната му с произтичащите от това последици по закон и присъждане на разноските за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационна жалба - министърът на вътрешните работи, чрез процесуален представител, иска оставяне на решението в сила и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Върховният административен съд, петчленен състав на втора колегия, като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни касационни основания, съгласно чл.209 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.

За да постанови обжалваното решение, трич...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!