Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от З.В.Д., с постоянен адрес в гр. П., срещу решение 5785/20.05.2015 г. по адм.дело 11786/2014 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение, с което е отхвърлена жалбата му против заповед на министъра на вътрешните работи рег. 8121К - 795/ 24.06.2014 г. Касаторът поддържа в касационната жалба и в съдебно заседание чрез процесуален представител, че обжалваното решение е неправилно - постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, в нарушение на материалния закон и е необосновано, иска отмяната му с произтичащите от това последици по закон и присъждане на разноските за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационна жалба - министърът на вътрешните работи, чрез процесуален представител, иска оставяне на решението в сила и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Върховният административен съд, петчленен състав на втора колегия, като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни касационни основания, съгласно чл.209 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.

За да постанови обжалваното решение, тричленният състав на ВАС, е приел за установено, че със заповед рег. 8121К - 795/ 24.06.2014 г., издадена от министъра на вътрешните работи, на основание чл.245, ал.1, т.7, буква "б" и ал.6 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР - отм. във връзка с чл.262 от Правилника за прилагане на Закона за МВР /ППЗМВР - отм. е прекратено служебното правоотношение на главен инспектор З.В.Д. - началник на група "Пожарогасене и спасителна дейност" в Трета районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна към Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, категория В, при явна невъзможност да изпълнява задълженията си поради получаване на най - ниската оценка за изпълнението на длъжността. Тричленният състав на ВАС е приел, че заповедта е издадена от компетентния орган по чл.246, ал.1, т.1 ЗМВР отм. , в предписаната от закона писмена форма и съдържа необходимите реквизити. Не са допуснати при издаването й съществени административно - производствени нарушения. Комисията, изготвяща оценката, е определена от надлежен орган по чл.186, ал.1 ЗМВР отм. - а именно главен директор на ГД ПБЗН, като в случая препращаща норма препраща към изброените в чл.186, ал.1 ЗМВР отм. органи, а не към органа по назначаването. Неоснователен е доводът за необсъждане на писмените възражения на Димитров от комисията предвид съдържанието на становище рег. 2334/09.06.20114 г. По възражението на жалбоподателя за липса на оценка на изрично изброени от него в жалбата задължения, фигуриращи в длъжностната характеристика, съдът е посочил, че същите са оценени в т.1.20, 1.15, 1.14, 1.19 и 1.24 на картата за изпълнение на длъжността. Комисията се е произнесла по писмените възражения на Димитров със становище от 09.06.2014 г. Съдът е изложил мотиви, че получените от Димитров за първо и второ петмесечие на 2013 г. оценки "4" при друга действаща методика не водят до извод за необоснованост на настоящата оценка, която е за период от 18 месеца - по дълъг от оценяваните по другите две оценки и по различна методика. Получената от Димитров оценка - 6 точки, представлява най-ниската възможна, и оспорената заповед е издадена в съответствие с материалноправната норма на чл.245, ал.1, т.7, б."б" МВР отм. .

Решението е правилно.

Неоснователно е касационното оплакване за неправилно тълкуване на смисъла на препращащата норма на чл.175, ал.2 от ППЗМВР отм. , според който комисията за изготвяне на оценката се назначава от органа по чл.186, ал.1 от ЗМВР отм. . В случая комисията е назначена от директора на ГД ПБЗН, който е орган по чл.186, ал.1 от ЗМВР отм. . Министърът на вътрешните работи не е между изброените в чл.186, ал.1 от ЗМВР отм. органи, същият е посочен в чл.185 от ЗМВР отм. , поради което препращането към чл.186, ал.1 от ЗМВР отм. не може да се тълкува като препращане към хипотезата на чл.185, т.1 от ЗМВР, където е фиксирано,че орган по назначението за категория В е министърът на вътрешните работи. Неоснователно е и оплакването за неправилна преценка на пръвоинстанционния съд на следните длъжностни задължения на касатора: "ръководи и/или участва в разследването и анализирането на трудовите злополуки, произшествия и аварии и предлага коригиращи и превантивни мерки"; "организира занятията по пожаро - строева подготовка и отговаря за провеждането на състезанията по пожароприложен спорт"; "осъществява дейността по обучението и повишаване на квалификацията на служителите в РСПБЗН, атестирането и развитието им в кариерата"; "упражнява контрол по спазването на трудовата и служебната дисициплина на служителите в групата"; "не извършва несвойствена работа без разрешение на прекия ръководител". Касаторът не спори, че за тези задължения са поставени точки в картата на позициите, цитирани о първоинстанционния съд. Същият обаче твърди, че в справка рег. ПРЕГ -1660/25.04.2014 г. на комисията тези задължения не са посочени измежду тези, които са били обект на преценка, поради което не е ясно как е формирано цифровото изражение в картата. Видно от цитираната от касатора справка, приложена на л.47 - 53 от първоинстанционното дело в анализа в IV.1 - абзатц 2 и 3 /л.51/, в IV.3 и IV.5 се съдържат мотиви за несправянето му с гореизброените задължения, свързани с ръководство, организация и контрол на подчинените му. В приетия по делото и неоспорен от жалбоподателя официален заверен препис от кадрова справка - официален удостоверителен документ, липсват данни за твърдяното от касатора съвместяване на длъжността му с втора длъжност. Такива доказателства липсват в административната преписка и в тежест на жалбоподателя е било да формулира доказателствени искания за установяване на този факт, на който той основава своите възражения. Като не го е направил, е понесъл последиците от разпределението на доказателствената тежест. Първоинстанционният съд е изложил мотиви по отношение на съотношението между процесната оценка и предходните оценки и становището на комисията по възраженията на жалбоподателя срещу оценката, които се споделят от настоящия съдебен състав. Цитираната от касатора справка от 09.04.2014 г. от главен инспектор Докторов също съдържа множество негативни констатации за служебната дейност на жалбоподателя, поради което твърдението, че е с коренно противоположно съдържание на изготвената от комисията справка , е неоснователно.

Правилна е преценката на съда, че получената крайна оценка от 6 точки по смисъла на т.16 от Методика за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР е най- ниската оценка за изпълнение на длъжността, поради което е налице материалноправната предпоставка по чл. 245, ал.7, б. "б" от ЗМВР отм. - обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради получаване на най - ниската възможна оценка за изпълнението на длъжността.

Предвид изложеното решението като правилно следва да бъде оставено в сила. С оглед изхода на спора няма възможност за присъждане на претендираните от касатора разноски, а на МВР следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция в размер на 400 /четиристотин/ лева, платими от касатора.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на втора колегия

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА

решение 5785/20.05.2015 г. по адм.дело 11786/2014 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение

.

ОСЪЖДА

З.В.Д., жив. в гр. П., ж.к. "Дружба", бл.213, вх. В, ет.3, ап.9, да заплати 400 /четиристотин/ лева юрисконсултско възнаграждение на Министерство на вътрешните работи.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ А. Д.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ М. М./п/ И. Д./п/ М. М./п/ Е. М.

А.Д.

Ключови думи
No law branches!