Производство по чл.237 и чл.239 т.1 АПК.

Г. Ш. моли да бъде отменено влязло в сила определение 2297/15.02.2011г. по адм.д.7921/2010г. на Върховния административен съд, тричленен състав, с което е прекратено производството поделото на основание чл.159 т.4 и чл.196 АПК, поради липса на интерес за оспорващия да оспорва Наредба 3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. Представя доказателства.

Ответникът по молбата за отмяна Министъра на регионалното развитие и благоустройството поддържа, че молбата е недопустима или неоснователна. Счита, че молбата за отмяна следва да бъде оставена без уважение поради липса на интерес за Шумаков да оспорва наредбата. Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на молбата.

Върховният административен съд, седемчленен състав, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема за установено следното:

Молбата за отмяна е допустима, подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното определение тричленният състав на ВАС е прекратил производството по делото на основание чл.159 т.4 и чл.196 АПК, поради липса на интерес за оспорващия да оспорва Наредба 3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. Към молбата за отмяна е приложено решение РД-02-14-287/18.03.2013г. на и.д. директора на дирекция Правна в МРРБ за предоставен достъп до обществена информация на Шумаков към инвестиционен проект към разрешение за строеж РС-53/28.09.2011г. на министъра и акта, с който инвестиционният проект е одобрен. Приложен е препис от молбата, по която е издадено посоченото решение. Описаните доказателства не са съществували по време на разглеждане на делото и не представляват нови доказателства по смисъла на чл.239 т.1 АПК, поради което не съставляват основание за допускане на отмяна на атакуваното определение на тричленния състав на ВАС. За да се допусне отмяна на влязло в сила определение по чл.239 т.1 АПК е необходимо при разглеждане на делото да са съществували доказателства, които не са могли да бъдат известни на страната, какъвто процесният случай не е. Независило от това представеното разрешение за достъп до обществена информация на молителя не обосновава личен и непосредствен интерес за него да оспорва Наредба 3/21.07.2004г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

Молбата за отмяна следва да бъде отхвърлена. По изложените съображения и на основание чл.244 ал.1АПК, Върховният административен съд, седемчленен състав,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ

молбата на Г.В.Ш. за отмяна на определение 2297/15.02.2011г. по адм.д.7921/2010г. на Върховния административен съд, отделение, на основание чл.239 т.1 АПК.

Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Й. К.в

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Ф. Н./п/ С. А./п/ М. Д./п/ Б. Ц./п/ Б. Л./п/ М. П.

М.Д.

Ключови думи
No law branches!