currdb:
Решение №13542 от 10/17/2013 по адм. д. №6533/2013 на ВАС, докладвано от съдията Здравка Шуменска

Производството е по реда на чл.237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по искане от адв.М. Е., адв.К. Б., адв.Г. Ч., в качеството им на процесуални представители на К. Й., като управител на "Юзгюн" ООД, за отмяна на влязло в сила решение 1206 от 1.07.2011 т. по адм.дело 2676 по описа за 2010 г. на административен съд - Пловдив, потвърдено с решение 12718 от 16.10.2012 г. по адм.дело 14127 по описа за 2011 г. на ВАС, осмо отделение.

В искането са изложени съображения за наличие на основание за отмяна на посочения съдебен акт, което е уредено в чл.239, т.1 от АПК, поради което се иска отмяната на същия и връщане на делото за ново разглеждане на спора по законосъобразността на ревизионен акт 211002105 от 8.09.2010 г. на органа по приходите при ТД на НАП-гр. П., потвърден с решение 818 от 11.11.2010 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. П., с който на дружеството са определени задължения за ДДС в размер на 79 741.99 лв. и начислена лихва за забава в размер на 7 064.67 лв. Прави се и искане за отправяне на преюдициално запитване по реда на чл.629 и сл. от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Ответната страна по искането за отмяна - директорът на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"-гр. П. оспорва същото като н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!