Производство по

чл.175 от АПК.

С решение 3045/18.03.2015г., ВАС е отменил Решение 443 от 19.03.2014 г., постановено по адм.д. 2048 по описа за 2013 година на Административен съд гр. Б., в частта в която е отхвърлена жалбата на Ален мак - 2002 ООД, гр. Б., срещу Ревизионен акт 02-00-1300439/10.05.2013г. издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение 219/23.07.2013г. на изпълняващия правомощията директор на Дирекция "ОДОП", гр. Б., при ЦУ на НАП, с който на Ален мак - 2002 ООД е отказано право на данъчен кредит в размер на 9513,16 лева и е отменил по същество РА в тази му част

.

В останалата част, видно от мотивите на съдебния акт е прието, че решението на съда е правилно, но в дизпозитива не е посочено, че решението е оставено в сила, в тази му част.

С оглед на изложеното са налице предпоставките на

чл.175 от АПК, за отстраняване на очевидна неточност в дизпозитива на решението на съда, поради което и при липса на срока за установяване на ОФГ,

Върховният административен съд, осмо отделение служебно, в настоящия съдебен състав

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на ОФГ в решение 3045/18.03.2015г., постановено по адм.д. 5918/14г., по описа на ВАС, 8 отделение, като в дизпозитива на решението, втори абзац, след Панаройал ЕООД, на НОВ АБЗАЦ се ЧЕТЕ:

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част.

Решението е окончателно и не може да се обжалва.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Е. М.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Д. П./п/ В. П.

Е.М.

Ключови думи
No law branches!