Производството е по реда на чл.208 във връзка с чл.132, ал.2, т.5 АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от кмета на община Ч. бряг против решение 509 от 20.10.2014 година по адм.дело 714/2014 година на Административен съд - Плевен. С него е отменена, като незаконосъобразна заповед РД-10-176 от 23.07.2014 година и са присъдени разноски в полза на жалбоподателя. Правят се възражения за процесуална недопустимост на решението, поради недопустимост на подадената жалба, като предявена от търговско дружество без установен правен интерес - отменително основание по смисъла на чл.209, т.2 АПК.

Ответната страна - "Терра 2010" ЕООД със седалище в град Червен бряг чрез пълномощника си изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба.

Заинтересованите страни: С.И.Н., ЕТ "Йоана - Г. П.", ЕТ, "А. И." и "Дева М 2012" ЕООД не изразява становище по жалбата.

Участвалият в настоящото производство прокурор от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата. Мотивира се, че жалбоподателят не е имал надлежна активна легитимация за обжалва заповедта за прекратяване на търга.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.211, ал.1 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Производството пред административния съд е по реда на чл.145 и следващите от АПК. Образувано е по жалба, подадена "Терра 2010" ЕООД чрез управителя - В.Д.Н. и процесуалния му представител - адвокат Т.И.Т. против заповед РД-10-176 от 23.07.2014 година на кмета на община Ч. бряг. С нея на основание чл.99, ал.1 от АПК е прекратена процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот 027008 по картата на възстановената собственост на с. Г. с площ от 9.415 декара. Съображението на административния орган е констатирана незаконосъобразност на заповедта за откриване на търга за този имот. Постановено е още на лицата, закупили тръжнва документация за участие в публичния търг да бъдат възстановени платените суми за закупуване на документацията, както и внесените депозити за участие. Възраженията по жалбата са били за незаконосъобразно издаване на общ административен акт, поради наличие на отменителните основания по смисъла на чл.146, т.3 и 4 АПК.

От приложената административна преписка, съдът е установил, че с решение 784 по протокол 33 от 28.04.014 година, общинският съвет е приел пазарните оценки за продажба на четири конкретизирани имота в с. Г. с начин на трайно ползване "Друга селскостопанска територия". Между тях попада и процесният имот 027008. С решението е наредено провеждане на публичен търг с тайно наддаване; утвърдена е комисия за организация, подготовка и провеждане на процедурата и е възложена на кмета на общината цялостната организация. След проведена процедура по чл.45 ЗМСМА е постановено от общинския съвет ново решение 793, с което е приел повторно предходния си акт 784 от 28.04.2014 година.

В изпълнение на решението, кметът на общината е издал заповед РД-10-155 от 23.06.2014 година, с която е наредил провеждането на публичния търг с тайно наддаване на процесния имот. Определил е цената на тръжната документация - 50 лева с възможност за получаването й до 17.00 часа на 21.07.2014 година; начална тръжна цена; депозит за участие - 188 лева, вносим в касата на общината до 17.00 часа на 24.07.2014 година; срок за подаване на заявленията за участие и предложенията също до 17.00 часа на 24.07.2014 година, както и останалите условия за провеждането му. Обявата за процедурата е поставена на публично място на 23.06.2014 година. Тръжната документация за процесния имот е закупена от четири лица - С.И.Н., ЕТ "Йоана - Г. П.", ЕТ, "А. И." и "Дева М 2012" ЕООД , които по неизвести причини административният съд неправилно е конституирал, като заинтересовани страни в съдебното производство. След постановяване на оспорената заповед, именно тези четирима правни субекта, като закупили тръжната документация са били надлежно уведомени от кмета на общината за издадената заповед. Няма данни, нито се твърди някой от тях да е обжалвал заповедта за прекратяване на търга.

При тези данни по делото, съдът в пълен разрез с доказателствата по делото, е приел, че книжата за участие могат да бъдат закупувани до 24.07.2014 година, поради което заповедта за прекратяване е издадена преди изтичане на този срок - на 23.07.2014 година. Въз основа на това е счел, че жалбоподателят е активно легитимиран да обжалва заповедта. Разгледал е спора по същество и е приел две нарушения при издаването й: първата е липса на отменен административен акт, доколкото с оспорената заповед се прекратява процедура, а не се отменя акта за откриването й. Второто е, че липсват фактическите основания за издаването й. По тези съображения я е отменил, като незаконосъобразна. Решението е недопустимо, като постановено по процесуално недопустима жалба от лице, без правен интерес от оспорване.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя в първоинстанционното производство, че заповедта за прекратяване на процедурата е общ административен акт. Същата разкрива всички белези на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК. Постановена преди провеждането на самия публичен търг, тя рефлектира върху правното положение на заинтересованите лица. Такива са участниците в търга, които са подали оферти в публичния търг с тайно наддаване. Те имат качеството на заинтересовани лица и биха били активно легитимирани да обжалват прекратяването на процедурата.

Жалбоподателят не е установил пред съда качество на участник. В хода на образуваното съдебно производство, процесуалният му представител се е позовал на чл.147 АПК. Твърдял е, че е претърпял вреди в качеството му на участващ в търга. Даже е калкулирал в табличен вид направени разходи за участие в размер на 1232 лева. Сред тях не се споменават заплатени суми за закупуване на тръжна документация и внесен депозит. Представил е пояснение на л. 44 от делото, в което, управителят на дружеството е обявил намерение да закупи имота. Поради това с прекратяването на процедурата бил незаконосъобразно лишен от възможност да участва в търга. Видно от данните по делото обаче, той не установява и не доказва качество на участник в търга. С оглед датата на издаване на прекратителната заповед - 23.07.2014 година, поне е следвало да е закупил тръжната документация. Видно от заповедта за откриване на процедурата и самата тръжна документация, крайният срок за закупуването й е бил 17.00 часа на 21.07.2014 година. Представянето на документ за закупена документация е въведено, като изрично условие за допускане до участие в търга в т.3 от раздел от условията на търга. При липсата на каквито и да било доказателства за закупуването, жалбоподателят не е придобил качеството на заинтересовано лице и по никакъв начин не е адресат на заповедта за прекратяване на процедурата. Той не попада изобщо сред лицата, определени в разпоредбата на чл.147 АПК, на която се позовава.

В отговора на касационната жалба, управителят на търговското дружество твърди, че разполага с автентична бележка за закупена тръжна документация и прилага фактура 0000010785 от 17.07.2014 година. Видно от съдържанието й обаче, тя касае закупена тръжна документация за друг имот, предмет на процедурата, а именно имот 027006. Той не фигурира и не е предмет на прекратителната заповед. Ето защо и в касационното производство оспорващата страна не е установила качеството си на адресат на заповедта за прекратяване на тръжна процедура, в която той не е участвал. За него липсва законово защитен правен интерес от обжалване. Жалбата му е била процесуално недопустима. Като се е произнесъл по недопустима жалба, административният съд е постановил процесуално недопустимо решение. Същото ще следва да се обезсили. На основание чл.159, т.4 АПК, жалбата срещу административния акт следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея първоинстанционно съдебно производство се прекрати.

При извършената служебна проверка за редовността на жалбата, подадена пред административния съд, бе констатирано, че е внесена държавна такса в размер на 10 лева. Такава такса се дължи от физическите лица и сдруженията с нестопанска цел. Жалбата обаче е подадена от търговско дружество, поради което дължимата държавна такса е 50 лева. Ето защо при връщане на делото в първоинстанционния съд, следва да се досъбере невнесената държавна такса.

С оглед изхода на делото на касационния жалбоподател следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции, за които е своевременно поискано в размер на 250 лева за първоинстанзионното производство (толкова са поискани с представения списък на разноските) и 300 лева за касационното производство на основание чл.8 от Наредба 1/2004 година.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.3 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение 509 от 20.10.2014 година по адм.дело 714/2014 година на Плевенския административен съд.

О.Б.Р. жалбата, подадена от от "Терра 2010" ЕООД чрез управителя - В.Д.Н. и процесуалния му представител - адвокат Т.И.Т. против заповед РД-10-176 от 23.07.2014 година на кмета на община Ч. бряг.

ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Административен съд - Плевен съдебно производство.

ОСЪЖДА "Терра 2010" ЕООД да заплати на община Ч. бряг сумата 550 /Петстотин и петдесет/ лева - разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

При връщане на делото в административния съд, да се събере от жалбоподателя дължимата държавна такса в цялост.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ А. К.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ К. Х./п/ Б. Ц.

А.К.

Ключови думи
No law branches!