currdb:
Решение №13572 от 10/17/2013 по адм. д. №5627/2013 на ВАС, докладвано от съдията Иван Раденков

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В. А. В. от гр. В., против Решение 473/26.02.2013 г., постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на Административен съд Варна, с което е оставено без уважение искането му за допълване на решение, постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на АС - Варна, по реда на чл. 176 от АПК. Изложени са съображения за неправилност на оспореното решение. Иска се отмяната му и връщане на делото на първоинстанционния съд за допълване на цитираното решение.

Ответникът - Кмета на О. А., редовно уведомен, не е представляван и не е изразено становище по жалбата.

Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени доказателствата по делото, във връзка с доводите и съображенията в касационната жалба, Върховният административен съд приема следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение Административен съд Варна е оставил без уважение искането на В. А. В. а допълване на решение, постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на АС - Варна, по реда на ...

Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!