Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В.А.В. от гр. В., против Решение 473/26.02.2013 г., постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на Административен съд Варна, с което е оставено без уважение искането му за допълване на решение, постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на АС - Варна, по реда на чл. 176 от АПК. Изложени са съображения за неправилност на оспореното решение. Иска се отмяната му и връщане на делото на първоинстанционния съд за допълване на цитираното решение.

Ответникът - Кмета на О. А., редовно уведомен, не е представляван и не е изразено становище по жалбата.

Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени доказателствата по делото, във връзка с доводите и съображенията в касационната жалба, Върховният административен съд приема следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение Административен съд Варна е оставил без уважение искането на В.А.В. а допълване на решение, постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на АС - Варна, по реда на чл. 176 от АПК. За да постанови този резултат съдът е приел, че с решението си е обхванал целия спорен предмет, поради което не е налице хипотезата на чл. 176 от АПК.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 от АПК, съдът по свой почин или по искане на страна по делото, предявено в едномесечен срок постановява допълнително решение, когато не се е произнесъл по цялото оспорване. В случая не е налице основанието на чл.176, ал.1 от АПК за постановяване на допълнително решение, макар да е направено искане от страна в установения срок, тъй като с основното решение, чието допълване се иска, съдът се е произнесъл по цялото оспорване. С решението си съдът е обхванал целия спорен предмет - законосъобразността на мълчаливия отказ на кмета на О. А. за достъп до обществена информация по искането на жалбоподателя по реда на Закона за достъп до обществена информация, като е отменил мълчаливия отказ и е върнал преписката на компетентния орган, задължен субект по ЗДОИ за произнасяне по същество по направеното искане при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона.

Искането за допълване на решението с определяне на срок за изпълнение от административния орган, на когото е върната преписката, съгласно чл.174 от АПК е неоснователно. Такова искане не е правено в жалбата. Разпоредбата е процесуална и не се отнася до спорния предмет на жалбата до съда - законосъобразността на мълчаливия отказ на задължения субект за достъп до исканата информация по реда на ЗДОИ, по който съдът изцяло се е произнесъл. Липсва непълнота на решението по смисъла на чл.176 ал.1 от АПК. В Закона за достъп до обществена информация са регламентирани срокове за разглеждане на заявлението за достъп и за произнасяне по него, като непроизнасянето в срок е мълчалив отказ, който подлежи на обжалване пред съда.

По изложените съображения Върховният административен съд намира, че не са налице посочените в касационната жалба отменителни основания. Обжалваното решение на Административен съд Варна съответства на материалния закон и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде оставено в сила. Разноски по делото не следва да бъдат присъждани, тъй като такива не са претендирани.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1-во от АПК, Върховният административен съд, седмо отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА

Решение 473/26.02.2013 г., постановено по адм. дело 1644/2012 г., по описа на Административен съд Варна.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Т. В.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ И. Р./п/ С. Я.

И.Р.

Ключови думи
No law branches!