currdb:
Решение №10944 от 21.10.2015 по адм. д. №5555/2015 на ВАС, докладвано от съдията Таня Радкова

Производството е по чл. 208 и следващите АПК.

Образувано е по касационна жалба на Е. Д. И., чрез нейния пълномощник, срещу решение 342/16.03.2015 г. по адм. д. 911/2014 г. на Административен съд Благоевград. Счита обжалваното решение за неправилно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Претендира от съда отмяната му, постановяване на ново решение по съществото на спора и разноски по делото.

Ответниците по касационната жалба

И. Д. А. и К. А. А. намират касационната жалба за неоснователна.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

За да се произнесе по съществото на касационната жалба, разгледана съгласно чл. 218, ал. 1 АПК с оглед наведените основания за отмяна, настоящата инстанция взе предвид:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от

И. Д. А. и К. А. А.

срещу заповед 54/12.02.2014 г. на кмета на община Г., с която на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ , пл. 1, кв. 7 по плана на с. М., община Г., като същият се разделя на две УПИ-та- -1, кв. 7 и -1 кв. 7 за строителство на къщи за гости по приложения проект към заповедта.

С обжалваното решение съдът е отменил оспорената заповед, като решението е второ такова по съществото на спора ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!