currdb:
Решение №13553 от 10/17/2013 по адм. д. №4830/2013 на ВАС, докладвано от съдията Благовеста Липчева

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.160, ал.6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационна жалба на Тетбрюле ЕООД, гр. Я., чрез процесуален представител, срещу Решение 2308/2012год., постановено по адм. дело 377/2012 год. по описа на Административен съд Бургас, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт /РА/ 2811011117/28.09.2011 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Б., в частта, потвърдена с Решение 35/23.01.2012г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Б. при ЦУ на НАП, с която за дружеството са определени задължения за данък върху добавената стойност за ревизираните данъчни периоди 01.08.2007г. 31.01.2011г. в размер на общо 272 685 лв. главница и следващите се лихви за забава в размер на 90 606,68 лв..

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл.209, т.3 от АПК. Сочи, че съдът е игнорирал част от събраните по делото доказателства и не е обсъдил заключението на вещото лице по проведената ССчЕ, в резултат на което е достигнал до необосновани фактически и правни изводи. Счита, че ангажираните частни документи следва да бъдат кредитирани като подкрепящи се от останалите относими док...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!