currdb:
Решение №10947 от 21.10.2015 по адм. д. №377/2015 на ВАС, докладвано от съдията Мариета Милева

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на кмета на община К. против решение 202 от 17.11.2014 г., постановено по адм. дело 336/ 2014 г. по описа на Административен съд С. З., с което е отменено решение 1332 от 01.07.2014 г. на същия административен орган, с което подаденото от СД Вис виталис Самарски и сие, гр. К. заявление вх. ЗДОИ-00-4/ 17.06.2014 г. за достъп до обществена информация е оставено без разглеждане в частта по т. 1 и е отказан достъп до информацията, поискана в т. 2 от заявлението. Жалбоподателят поддържа, че решението е постановено в нарушение на материалния закон, тъй като са налице основания заявлението да бъде оставено без разглеждане в частта по т. 1, а исканата по т. 2 информация да не бъде предоставена. Моли съдебният акт да бъде отменен и да се постанови ново решение по същество, с което жалбата против акта на административния орган да бъде отхвърлена.

Ответникът не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Като взе предвид изложеното в жалбата и данните по делото, Върховният административен съд, състав на пето отделение, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения 14-дневен срок за оспорване и от страна, за която първоинстанционното решение е неблагоприятно, поради което е допустима.

...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото