currdb:
Решение №10964 от 21.10.2015 по адм. д. №2313/2013 на ВАС, докладвано от съдията Севдалина Червенкова

Производството е по чл. 251 ГПК вр. чл. 144 АПК.

Образувано е по молба с вх. 10032/30.06.2015 г. от община М., представлявана от кмета Н. К. с искане за тълкуване на влязло в сила съдебно решение по адм. д. 2313/2013 г. по описа на ВАС, в частта му относно мотивите за отмяна на заповед 270/29.05.2012 г. на кмета на община М., с която е одобрено изменение на действащия ЗРП, ПУП на с. Л. брод, община М..

Твърди се в молбата, че е налице неяснота в постановеното решение и се иска от съда да даде указание следва ли да се запази уличната регулационна линия на УПИ , пл. 493, 494 в кв. 49, определяща границата му с проектно уширение на прилежащата обслужваща улица между о.к. 152 и о.к. 153, засягаща северната част от имот УПИ , пл. 493, 494 в кв. 49 на с. Л. брод.

Становище по искането за тълкуване, по реда на чл. 251 ал. 3 ГПК, е постъпило.

Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия състав, като взе предвид, че молбата за тълкуване е подадена от надлежна страна - намира същата за процесуално допустима, но неоснователна.

С решението си ВАС е отменил като незаконосъобразна заповед 270/29.05.2012 г. на кмета на общена Мездра като е изложил подробни мотиви. Касае се за имот, засегнат от неприложена регулация, изтекли са повече от десет години от влиз...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото