Производството е по чл. 251 ГПК вр. чл. 144 АПК.

Образувано е по молба с вх. 10032/30.06.2015 г. от община М., представлявана от кмета Н. К. с искане за тълкуване на влязло в сила съдебно решение по адм. д. 2313/2013 г. по описа на ВАС, в частта му относно мотивите за отмяна на заповед 270/29.05.2012 г. на кмета на община М., с която е одобрено изменение на действащия ЗРП, ПУП на с. Л. брод, община М..

Твърди се в молбата, че е налице неяснота в постановеното решение и се иска от съда да даде указание следва ли да се запази уличната регулационна линия на УПИ , пл. 493, 494 в кв. 49, определяща границата му с проектно уширение на прилежащата обслужваща улица между о.к. 152 и о.к. 153, засягаща северната част от имот УПИ , пл. 493, 494 в кв. 49 на с. Л. брод.

Становище по искането за тълкуване, по реда на чл. 251 ал. 3 ГПК, е постъпило.

Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия състав, като взе предвид, че молбата за тълкуване е подадена от надлежна страна - намира същата за процесуално допустима, но неоснователна.

С решението си ВАС е отменил като незаконосъобразна заповед 270/29.05.2012 г. на кмета на общена Мездра като е изложил подробни мотиви. Касае се за имот, засегнат от неприложена регулация, изтекли са повече от десет години от влизане в сила на ПУП (респ. от 31.03.2001 г. съгласно нормата на пар. 8 ал. 3 ПР на ЗУТ), през който период не е започвала отчуждителна процедура и собствениците на имота да са инициирали правната възможност, предвидена в чл. 134 ал. 2 т. 1 ЗУТ.

Искането за тълкуване се предявава пред съда, постановил неясния акт и изхожда от страната, заинтересувана да се отстрани неяснотата, за да обезпечи правилното изпълнение (прилагане) на съдебния акт. Тълкуването следва да изхожда от мотивите на акта, а не от искане за даване на указания за прилагане на правните последици от влезлия в сила съдебен акт. Тълкуването може да се отнася само до изявената воля на съда, в случаите когато от съдебния акт не може да се изведе действителната такава. По реда на тълкуването не може да се дават указания за прилагане на правните последици, каквото очевидно се цели с настоящата молба.

Предвид изложеното настоящият съд намира, че не е налице основанието за тълкуване на съдебния акт, а именно да е налице неясно изразена воля на съда. Поисканото с молба тълкуване не се позовава на неяснота на съдебния акт, а на неяснота по отношение на правните последици от съдебния акт и свързаните с това действия на административния орган. Тези действия са извън обхвата на настоящото производство, не могат да бъдат преценявани и спрямо тях да бъдат давани указания на административния орган.

Воден от горното и на основание чл. 251 ал. 1 и 5 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ

искането за тълкуване по молба с вх. 10032/30.06.2015 г. от община М., представлявана от кмета Н. К. на влязло в сила съдебно решение 10794/16.07.2013 Г. по адм. д. 2313/2013 г. по описа на ВАС, второ отделение.

РЕШЕНИЕТО

е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Г. Ч.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ С. Ч./п/ А. А.

С.Ч.