currdb:
Решение №10949 от 21.10.2015 по адм. д. №2069/2015 на ВАС, докладвано от съдията Еманоил Митев

Производството е по реда на

чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК)

.

Образувано е по жалба на Ж. Ц. Д. от гр. С. чрез адв.. Ч. против заповед РД-15-17/08.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните за прекратяване на служебното й правоотношение на основание

чл. 12, ал. 1

във връзка с

чл. 108 от Закона за държавния служител (ЗДСл)

.

Оплакванията в жалбата са за допуснати нарушения на административно производствените правила, в противоречие с материално правните норми и целите на закона.

Ответникът-министърът на земеделието и храните чрез юрк.. Н. оспорва жалбата като неоснователна.

Върховният административен съд, състав на Пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбата е подадена в срока по

чл. 149, ал. 1 АПК

- допустима е, но разгледана по същество е неоснователна.

Ж. Ц. Д. е назначена за първи път на държавна служба в Министерство на земеделието и храните на длъжност "държавен експерт" в дирекция "Обществени поръчки",отдел "Организация на процедури по обществени поръчки" със заповед РД-49/27.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание

чл. 9, ал. 1

и

чл. 15

, при условията на

чл. 12, ал. 1 ЗДСл

. Със заповед РД-15-94/31.03.2014 г. министърът преназначава държавния служител на длъжност "главен експерт" в същите отдел и дирекция.

На 08.01.2015 г. министърът прекр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!