Производството е по реда на

чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК)

.

Образувано е по жалба на Ж.Ц.Д. от гр. С. чрез адв.. Ч. против заповед РД-15-17/08.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните за прекратяване на служебното й правоотношение на основание

чл. 12, ал. 1

във връзка с

чл. 108 от Закона за държавния служител (ЗДСл)

.

Оплакванията в жалбата са за допуснати нарушения на административно производствените правила, в противоречие с материално правните норми и целите на закона.

Ответникът-министърът на земеделието и храните чрез юрк.. Н. оспорва жалбата като неоснователна.

Върховният административен съд, състав на Пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбата е подадена в срока по

чл. 149, ал. 1 АПК

- допустима е, но разгледана по същество е неоснователна.

Ж.Ц.Д. е назначена за първи път на държавна служба в Министерство на земеделието и храните на длъжност "държавен експерт" в дирекция "Обществени поръчки",отдел "Организация на процедури по обществени поръчки" със заповед РД-49/27.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание

чл. 9, ал. 1

и

чл. 15

, при условията на

чл. 12, ал. 1 ЗДСл

. Със заповед РД-15-94/31.03.2014 г. министърът преназначава държавния служител на длъжност "главен експерт" в същите отдел и дирекция.

На 08.01.2015 г. министърът прекратява служебното правоотношение с жалбоподателката със заповед РД-15-17 на основание

чл. 12, ал. 1 от ЗДСл

.

При тези доказателства настоящата инстанция намира жалбата за неоснователна.

Административният акт е издаден от компетентен орган в рамките на неговите правомощия като орган по назначаване.

Назначаването за първи път на държавна служба може да е обвързано със срок за изпитване. Съгласно

чл. 12, ал. 1 от ЗДСл

, когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В случай, че правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава да тече при следващото служебно правоотношение. Касае се за изпитателен срок, установен в полза на органа по назначаването, в който същият да прецени качествата на служителя да изпълнява служебните функции и задачи. Законът не въвежда други изисквания, освен спазване на процедурата като форма при спазване на срока. Факти за изразено отношение на назначаващия орган към дейността на държавния служител, като награди, проверки за допуснати нарушения при изпълнение на служебните задължения ; стартирала процедура по оценяване за изпълнението на заеманата длъжност- са ирелевантни по отношение спора по прекратяване на правоотношението. В срока по

чл. 12, ал. 1 ЗДСл

органа по назначаването може да използва сочената възможност, без мотивите му да подлежат на оповестяване, а оттам и на съдебен контрол.

В разглеждания случай оспорената заповед е издадена при спазване на административната процедура и при наличие на материално правните предпоставки на

чл. 12, ал. 1 ЗДСл

- служителят Димитрова е назначена за първи път на държавна служба в министерството, а заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на посоченото правно основание е в рамките на едногодишния срок. Спазена е и целта на закона-държавната служба да се изпълнява от компетентни и професионално подготвени служители.

Оплакването за нарушение на статута й на държавен служител в хода на административното производство е неоснователно. Както е посочено в мотивите по-горе, законодателят предвижда установения в

чл. 12, ал. 1 ЗДСл

изпитателен срок единствено в полза на органа по назначаване и предвид субординативната връзка между служителя и органа по назначаване, подчиненото положение на служителя го поставя в по-уязвима позиция. Липсва законова обвързаност и задължение- стартирала процедура по оценяване изпълнението на длъжността по чл.76 от ЗДСл- на служител, назначен със срок за изпитване, да бъде окончателно приключена, преди органа по назначаването да се възползва от правото си да прекрати служебното правоотношение с този служител, на основание чл.12 ЗДСл.

По изложените съображения жалбата на Димитрова срещу заповед РД-15-17/08.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните като неоснователна следва да бъде отхвърлена с настоящото решение.

Воден от горното, ВАС, пето отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ц.Д. против Заповед РД-15-17/08.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните .

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ В. Г.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Е. М./п/ С. С.

Е.М.

Ключови думи
No law branches!