currdb:
Решение №11031 от 22.10.2015 по адм. д. №15285/2014 на ВАС, докладвано от съдията Красимир Кънчев

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на председателя на Тръжна комисия при Областна дирекция /ОД/ "Земеделие" - гр. С., подадена чрез пълномощника му юрк.С. П.. Жалбата е против решение 163 от 07.10.2014г., постановено по адм. дело

174/2014г. на Административен съд Смолян. С него е отменен протокол от 24.06.2013г. на Тръжна комисия при ОД "Земеделие" - гр. С., в частта му по раздел II, т.1, с която "Форест груп" ООД не е допуснат до участие в проведен търг за предоставяне под наем и аренда за земеделски земи от държавния поземлен фонд по заповед РД-05-90 от 13.05.2013г. на директора на ОД Земеделие - гр. С.. Със същото решение на първоинстанционния съд преписката е върната на административния орган за продължаване на административно-производствените действия по провеждане на търга. В касационната жалба са развити доводи за неправилност на решението поради нарушения на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл.209, ал.1, т.3 от АПК. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго решение, с което да бъде оставен в сила оспорвания протокол.

Ответникът "Форест груп" ООД и заинтересованите страни Д. Р. А., Е. А. К., М. Е. К. и П. С. К., не изразяват становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!