Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на председателя на Тръжна комисия при Областна дирекция /ОД/ "Земеделие" - гр. С., подадена чрез пълномощника му юрк.С. П.. Жалбата е против решение 163 от 07.10.2014г., постановено по адм. дело

174/2014г. на Административен съд Смолян. С него е отменен протокол от 24.06.2013г. на Тръжна комисия при ОД "Земеделие" - гр. С., в частта му по раздел II, т.1, с която "Форест груп" ООД не е допуснат до участие в проведен търг за предоставяне под наем и аренда за земеделски земи от държавния поземлен фонд по заповед РД-05-90 от 13.05.2013г. на директора на ОД Земеделие - гр. С.. Със същото решение на първоинстанционния съд преписката е върната на административния орган за продължаване на административно-производствените действия по провеждане на търга. В касационната жалба са развити доводи за неправилност на решението поради нарушения на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл.209, ал.1, т.3 от АПК. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго решение, с което да бъде оставен в сила оспорвания протокол.

Ответникът "Форест груп" ООД и заинтересованите страни Д.Р.А., Е.А.К., М.Е.К. и П.С.К., не изразяват становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и за законосъобразност на обжалваното решение.

Върховният административен съд намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в първоинстанционното производство и в срока, визиран в чл.211, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество съобразно чл.218 от АПК, касационната жалба е неоснователна.

С оспорваното решение 163 от 07.10.2014г., постановено по адм. дело 174/2014г. на Административен съд Смолян, е отменен протокол от 24.06.2013г. на Тръжна комисия при ОД "Земеделие" - гр. С., в частта му по раздел II, т.1, с която "Форест груп" ООД не е допуснат до участие в проведен търг за предоставяне под наем и аренда за земеделски земи от държавния поземлен фонд по заповед РД-05-90 от 13.05.2013г. на директора на ОД Земеделие - гр. С.. Със същото решение на първоинстанционния съд преписката е върната на административния орган за продължаване на административно-производствените действия по провеждане на търга. За да постанови този резултат първоинстанционният съд е приел, че жалбоподателят неправилно не е допуснат до участие с мотива, че не е представил в оригинал необходимите документи. Приел е, че не е имало изискване документите да се представят в оригинал, поради което представянето на копия от тези документи е било достатъчно за разглеждане на неговата оферта. Относно представените копия, тръжната комисия е могла да поиска и провери дали те съответстват на оригиналите. Освен това административният съд е приел, че тръжната комисия е могла и да провери представените доказателства или да даде възможност на самият кандидат да представи доказателства по реда на чл.47и, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, което тя не е направила.

Обжалваното решение е правилно.

От данните по делото се установява, че ответникът в касационното производство "Форест груп" ООД с подадената от него оферта 17/17.06.2013г. е представил само заверени вярно с оригинала копия от документите, изисквани в т.3 от заповед РД-05-90 от 13.05.2013г. на директора на ОД Земеделие - гр. С. и нормативно установени в чл.47в, ал.1 ППЗСПЗЗ. Първоинстанционният съд правилно е приел, че представянето на заверени копия от документите не е основание според чл.47к, ал.1, т.2 ППЗСПЗЗ за отстраняването му от участие. Последната разпоредба сочи, че не се разглеждат в тръжната сесия само предложения, за които

не е спазено някое от изискванията на правилника и заповедите за откриване и за провеждане на търга. В случая нито ППЗСПЗЗ, нито заповедта за откриване на търга /заповед РД-05-90/13.05.2013г. на министъра на земеделието и храните/ и съответно заповедта за провеждането му /заповед РД-05-90 от 13.05.2013г. на директора на ОД Земеделие - гр. С./ предвиждат изискване за представяне на оригинали от изискваните в чл.47в, ал.1 ППЗСПЗЗ документи. Затова не е имало основание за недопускане до участие на "Форест груп" ООД в проведения търг.

При липса на нормативна уредба в АПК относно това дали страните в административното производство могат да представят заверени от тях копия от документи, правилно административния съд е приложил нормата на чл.183 ГПК. Тази разпоредба следва да намери приложение по аналогия според чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, която разписва, че когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Случаят по чл.183 ГПК се отнася за подобен случай за съдебно производство, който е подобен на административното. Освен това и приложението на чл.183 ГПК отговаря на целта на АПК в тази му част да създаде условия и да регламентира участието на страните в административното правоотношение, а не да ограничи такова участие. Затова по аналогия на чл.183 ГПК следва да бъде признато правото на участниците в административното производство да представят заверени от тях копия от изисквани документи, стига специалния закон или административния орган да не предвиждат изрично изискване за представяне на оригинали. Тъй като в случая такова изискване не е било налице, то "Форест груп" ООД не е допуснат до участие при съществено нарушение на посочените процесуални норми.

Неоснователно е оплакването на касатора, че при поискване от тръжната комисия, "Форест груп" ООД не е представил оригиналите на представените в копия документи. Според приложимата по аналогия разпоредба на чл.183 ГПК това действително би било основание за изключването на представените в препис документи, респ. за недопускане до участие на участника на основание чл.47к, ал.1, т.2 ППЗСПЗЗ поради непредставяне на изискваните в чл.47в, ал.1 ППЗСПЗЗ документи. Но в случая никъде в съставения протокол от провеждането на търга или в друга документация по процедурата, не е отразено от "Форест груп" ООД да са изисквани оригиналите от представените в преписи документи. Неоснователно е и твърдението на касатора, че заинтересованата страна П. К. е дал такива обяснения. От една страна това лице е страна в съдебното производство и неговите обяснения не са доказателства по делото. От друга страна той и не е давал такива обяснения в производството пред АС Смолян. По делото е имало проведени две съдебни заседания на 11.09.14г. и на 02.10.14г., като и на двете П. К. не се е явил. Не следва да се обсъжда производството пред РС Девин, тъй като то е било недопустимо.

По тези съображения обжалваното пред ВАС съдебно решение е правилно, постановено при спазване на материалния закон, обосновано е и не страда от релевирани с касационната жалба пороци. Затова то следва да се остави в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК, Върховният административен съд - четвърто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение 163 от 07.10.2014г., постановено по адм. дело

174/2014г. на Административен съд Смолян.

Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Н. Д.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Т. Х./п/ К. К.

К.К.

Ключови думи
No law branches!