currdb:
Решение №13586 от 10/18/2013 по адм. д. №15086/2012 на ВАС, докладвано от съдията Илиана Славовска

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 233 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Образувано е по касационна жалба от А. С. У., чрез процесуален представител, срещу решение 5339 от 10.10.2012 г., постановено по адм. дело 5252/2012 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата му против заповед з-5879/03.05.2012 г. на директора на СДВР, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 5, 6 и 11 от Правилника за прилагане на ЗМВР (ППЗМВР) е наложено дисциплинарно наказание порицание за срок от една година на А. У., в качеството му на ВНД началник на сектор Противодействие на криминалната престъпност към 01 РУП при СДВР, категория Г.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

Касаторът твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и е необосновано. Иска се отмяна на решението.

Ответникът директорът на СДВР, чрез процесуален представител, оспорва касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Пето отделение (ВАС), за да се произнесе по касационната жалба, възприе изцяло установената от АССГ фактическа обстановка. Във връзка с постъпил сигнал в дирекция ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!