currdb:
Решение №6195 от 05/08/2013 по адм. д. №12875/2012 на ВАС, докладвано от председателя Аделина Ковачева

Производството е по реда на чл.145 във връзка с чл.132, ал.2, т.8 от АПК във връзка с чл.13, ал.7 от ЗЕ.

Образувано е по жалба от И. С." ООД със седалище в град София против решение Ц-33 от 14.09.2012 година на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с искане за обявяване на нищожността му в цялост и алтернативно за отмяната му, като незаконосъобразно в частта по раздел , т.2. Правят се доводи за наличие на петте отменителни основания по смисъла на чл.146 от АПК: липса на компетентност; неспазване на установената форма; съществено нарушение на административно-производствените правила; противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

Ответната комисия изразява становище за процесуална недопустимост на жалбата и алтернативно за нейната неоснователност.

Заинтересованата страна ЧЕЗ Разпределение България АД изразява становище за процесуална недопустимост и алтернативно за неоснователността на жалбата.

Жалбата е подадена от дружество производител на ел.енергия от ВЕИ със сключен на 21.06.2012 година договор с Е. П. М. АД, като електроразпределително дружество, за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа. В договора са определени правата и задълженията, както и необходимите условия за присъединяване на обекта - Фотоволтаична инсталация на покрива ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!