currdb:
Решение №11062 от 22.10.2015 по адм. д. №12087/2015 на ВАС, докладвано от съдията Нина Докторова

Производството е по реда на чл. 58, ал. 3 ИК във връзка с чл. 145-178 и във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 АПК.

Образувано е по жалба на Р. Л. К. като представител на Местна коалиция (МК) Единни за промяна-Видин срещу решение 2598-МИ от 14.10.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е оставена без уважение подадената жалба срещу решение 193-МИ от 9.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Видин. В жалбата се съдържа оплакване за неправилност на решението. Към нея са приложени и писмени доказателства. По изложените съображения жалбоподателката моли, решението на ЦИК и това на ОИК-Видин да се отменят.

Ответната страна по жалбата- ЦИК, чрез процесуалния си представител взема становище за недопустимост на жалбата, поради това, че е подадена след изтичането на срока предвиден в чл. 58, ал. 1 ИК. По съществото на спора я намира за неоснователна.

Настоящият състав на Върховния административен съд, четвърто отделение намира жалбата за процесуално допустима. Тя е подадена от заинтересована страна и в срока по чл. 58, ал. 1 ИК. От данните по делото се установява, че обжалваното решение на ЦИК е публикувано на 15.10.2015 г., а жалбата е изпратена по куриер чрез пратка с бар код 117301365 с дата 17.10.2015 г., което я прави подадена в срок. Разгледана по същество...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи