Производството е по реда на чл. 58, ал. 3 ИК във връзка с чл. 145-178 и във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 АПК.

Образувано е по жалба на Р.Л.К. като представител на Местна коалиция (МК) Единни за промяна-Видин срещу решение 2598-МИ от 14.10.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е оставена без уважение подадената жалба срещу решение 193-МИ от 9.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Видин. В жалбата се съдържа оплакване за неправилност на решението. Към нея са приложени и писмени доказателства. По изложените съображения жалбоподателката моли, решението на ЦИК и това на ОИК-Видин да се отменят.

Ответната страна по жалбата- ЦИК, чрез процесуалния си представител взема становище за недопустимост на жалбата, поради това, че е подадена след изтичането на срока предвиден в чл. 58, ал. 1 ИК. По съществото на спора я намира за неоснователна.

Настоящият състав на Върховния административен съд, четвърто отделение намира жалбата за процесуално допустима. Тя е подадена от заинтересована страна и в срока по чл. 58, ал. 1 ИК. От данните по делото се установява, че обжалваното решение на ЦИК е публикувано на 15.10.2015 г., а жалбата е изпратена по куриер чрез пратка с бар код 117301365 с дата 17.10.2015 г., което я прави подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С решението си предмет на жалбата, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 ИК ЦИК е оставила без уважение жалбата на пълномощника на МК Единни за промяна И.Г.А., подадена срещу решение 193-МИ от 9.10.2015 г. на ОИК-Видин. За да постанови този резултат, ЦИК е приела, че жалбата срещу решението на ОИК- Видин не е била подкрепена с никакви доказателства, поради което я е оставила без уважение.

ОИК-Видин с обжалваното пред ЦИК решение е приела на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и 22, чл. 183, ал. 2, чл. 495, чл. 496, ал. 1 и 2 и чл. 186, ал. 1 ИК, че е установила нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК, изразяващо се в липса на информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Със същото решение е оправомощила председателя на ОИК-Видин да състави АУАН за нарушаване на чл. 183, ал. 2 ИК за налагане на имуществена санкция по чл. 496 на основание чл. 496, ал. 1 и 2 ИК на МК Единни за промяна, представлявана от Р.Л.К.. Указала е на Р. К. да приведе агитационните материали в съответствие с изискванията на ИК. Постановила е изпращането на акта на областния управител на Видин за издаване на наказателно постановление и е указала на кмета на община В. да изземе агитационните материали.

Решението си ОИК-Видин е постановила по повод постъпила жалба от Х.Н.Х.-пълномощник на ПП ГЕРБ, в която се е твърдяло, че на 9.10.2015 г. в предизборния щаб на ПП ГЕРБ са донесени агитационни материали-флаери, раздавани в центъра на гр. В. от лица с тениски, с надпис Единни за промяна. В агитационните материали не се е съдържал изисквания по чл. 183, ал. 2 ИК надпис. К. жалбата са били приложени и два броя от раздаваните агитационни материали. ОИК ги е описала в мотивите на решението си, като е установила, че в донесените агитационни материали не се е съдържал надписът купуването и продаването на гласове е престъпление. Предвид съдържанието на агитационния материал, номера на бюлетината, снимката на Р. К. кандидат за кмет на община В. от посочената местна коалиция, ОИК Видин е направила извод, че тези агитационни материали са били разпространявани от тази коалиция, поради което е постановила и решението си за уважаване на жалбата.

Решенията са неправилни защото са постановени при неизяснена фактическа обстановка.

Към жалбата си до съда Р. К. е приложила оферта направена от рекламна агенция Артипо ЕООД, в която освен оферираните агитационни материали, вид, брой и цена, в абзац 7 е посочено, че Материалите ще бъдат подготвени за печат и изработени при спазването на чл. 183, ал. 2 ИК със задължителните атрибути за предизборен материал: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Към тази оферта е приложена и заявка за печат от 1.10.2015 г., подписана от Р. К., одобрения дизайн на агитационния материал с дата 2.10.2015 г. и материал изработен на гланцова хартия лист 11 от делото. От така представените флаери се установява, че те са поръчани формат А6 кандидат за кмет. На първата страница, състоящ се от две, в долната част на флаера е поставен надписът, изискван по чл. 183, ал. 2 ИК, а на втората страница надписът е поставен между двете части на страницата, вертикално, по средата. Така представените доказателства се различават от тези, приложено към решението на ОИК-Видин. Пред ОИК е представено копие само първата страница от флаера и последната, без съдържанието на изисквания надпис по чл. 183, ал. 2 ИК лист 32 и 33 от делото. Представеното доказателство пред ОИК-Видин е непълно и е направено на копие формат А4. Непълното копие на флаера, в различен формат от заявения и с одобрен дизайн не съдържа изисквания надпис по чл. 183, ал. 2, като не е установено авторът му от една страна, а от друга и неговият разпространител. В сигнала, с който е сезирана ОИК-Видин е посочено, че в офиса на ПП ГЕРБ били донесени от граждани на Видин агитационни материали, приложени и описани по-горе. Не е посочено кой ги е донесъл, кой ги е разпространявал. По този начин всеки един конкурент в предизборната кампания може да преснима и представи част от агитационните материали на друг конкурент, без пълното им съдържание. Направеното изопачаване на съдържанието, на флаера, чрез лишаването му от изискуемия по закон надпис, безспорно би уличило в нарушение този, за когото се отнася.

Настоящият състав намира, че с оглед на представените писмени доказателства пред съда, решението на ОИС-Видин и това на ЦИК не съответстват на действителната фактическа обстановка относно съдържанието на агитационните материали, разпространяване от МК Единни за промяна. Тези доказателства не са били представени пред избирателните комисии и те не са могли да се запознаят с тях. Представените копия пред ОИК-Видин на друг формат и с непълно съдържание, които се различават съществено от действително поръчаните от местната коалиция и изработени, в които се съдържа надписа Купуването и продаването на гласове е престъпление не сочат на допуснато нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК. При това фактическо установяване, решението на ЦИК и това на ОИК-Видин следва да се отменят, а жалбата на Х.Н.Х. да се отхвърли, като неоснователна.

По изложените съображения и на основание чл. 58 ИК във връзка с чл. 172, ал. 2, предложение второ АПК настоящият състав на Върховния административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение 2598-МИ от 14.10.2015 г. на Централната избирателна комисия и решение 193-МИ от 9.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия Видин и вместо тях ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Н.Х., като пълномощник на ПП ГЕРБ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ М. Ч.

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Н. Д./п/ А. К.

Н.Д.

Ключови думи