Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), подадена срещу решение № 817 от 29.11.2017 г., постановено по адм. дело № 419/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково (АС).

Оплакванията в касационната жалба са за неправилност на решението като необосновано и постановено при съществени нарушения на процесуалния и материален закон отм. енителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Претендират се разноски.

Ответникът оспорва жалбата и моли същата да се остави без уважение. Също претендира разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното решение.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следното:

С обжалваното решение Административен съд - Хасково е отменил заповеди № НК-12/25.07.2016 г. и № ОСОС-57/25.07.2016 г на изпълнителния директор на БАБХ, с които на Х. Вълчанов съответно е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното му правоотношение.

Първоинстанционният съд е установил подробно и правилно фактическата обстановка по спора и преповтарянето й изцяло в касационното решение е безпредметно. В резюме касае се за възложени и извършени две проверки от Вълчанов в заведение за обществено хранене, където е имало хранително натравяне и поискана сума пари от собственика на обекта за несанкциониране заради констатираните несъответствия.

Установено е по делото, че Вълчанов е изпълнявал длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Контрол по храните“ на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Х. (ОДБХ - Хасково).

С оспорената пред АС заповед № НК-12/25.07.2016 г. на ответника по касация е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на основание чл. 89, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗДСл (ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ) (ЗДСл), за неизпълнение на служебните задължения и неспазване на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, изразяващи се в това, че в качеството си на главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ - Хасково е нарушил следните разпоредби на Кодекса, а именно - чл. 2, ал. 2 „Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Р. Б, като съдейства за провеждането на държавната политика, основаваща се на принципите на правовата дърава“; „чл. 2, ал. 4 „Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите“; чл. 2, ал. 5 „Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на държавната служба, не само при изпълнение на сужебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот“; чл. 8, ал. 2 „Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, усуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси“; чл. 8, ал. 3 „Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения“ и чл. 22 „При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно ЗДСл.

Административното производство е започнало по инициатива на изпълнителния директор на БАБХ, който е разпоредил образуване на дисциплинарно дело срещу Вълчанов със заповед № РД-11-1025/09.06.2016 г. по повод извършени от него нарушения, констатирани с доклад вх. № 9144 от 03.06.2016 година.

Резултатите от заседанията на Дисциплинарния съвет са отразени в протокол от 18.07.2016 г., в който е прието, че е налице основанието по чл. 89, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗДСл на Вълчанов да бъде наложено дисциплинарно наказание "уволнение" за неизпълнение на служебните задължения и неспазване на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и в този смисъл е направеното до дисциплинарнонаказващия орган предложение. Изпълнителният директор на БАБХ е възприел описаната фактическа обстановка от комисията, извършила проверката и констатациите й относно установено неизпълнение на служебни задължения и неспазване на правилата на Кодекса. С оспорената пред АС заповед дисциплинарнонаказващият орган е наложил наказание "уволнение" на Вълчанов.

Въз основа на издадената заповед за дисциплинарно наказание е издал и втората оспорена оспорена пред АС заповед за прекратяване служебното правоотношение с Вълчанов.

Като е проверил законосъобразността на оспорения пред него административен акт - заповед № НК-12/25.07.2016 г. за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“, първоинстанционният съд е изложил мотиви, че същият е постановен от компетентния административен орган, в кръга на правомощията му, но при нарушаване на предписаната от закона форма, както и че същият е издаден при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон. Поради това заповедта е отменена като незаконосъобразна.

Касационната инстанция при извършената проверка на правилността на обжалваното решение намира същото за законосъобразно и обосновано по следните съображения:

Основателен е изводът на АС, че оспорената заповед е издадена в нарушение на предписаната от закона форма. Съгласно императивното правило на чл. 97, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДСл дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед на дисциплинарно наказващия орган, като в нея се посочват: описание на извършеното от държавния служител нарушение, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, както и служебните задължения, които са били виновно нарушени. В случая в заповедта тези реквизити липсват. В същата е посочено, че държавният служител в качеството си на главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ - Хасково не е изпълнил свои служебни задължения чрез бездействие, като не е посочено кои точно свои задължения, определени с нормативен акт, длъжностна характеристика или заповед не е изпълнил като е бездействал. Описанието на фактическата обстановка не освобождава административно наказващият орган да опише конкретно нарушенията, обстоятелствата при които са извършени и в какво конкретно се изразяват същите. Следователно в нарушение чл. 97, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДСл заповедта не съдържа описание на извършените от Х. Вълчанов нарушения с дата, място и обстоятелства, при които са допуснати, не са посочени и служебните задължения, които са били виновно нарушени. Нормата на чл. 97, ал. 1 от ЗДСл е императивна, предвидена е като гаранция за законосъобразното упражняване на предоставената на административния орган дисциплинарна власт и съответно като гаранция за защита правата на служителя. Налице е общо декларативно изявление на дисциплинарно наказващия орган, от което не може да се установи действителното фактическо положение, поради което не е спазено императивното изискване на закона дисциплинарното нарушение да бъде описано от обективна страна.

При издаване на заповедта е допуснато и нарушение на чл. 91, ал. 1 от ЗДСл. Предвид изискването за мотивиране на акта и съобразявайки цитираната норма, визираща критериите при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание, а именно - тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за държавната служба или за гражданите, формата на вината на държавния служител, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител, се налага безспорно изводът, че в заповедта за уволнение е необходимо да бъде обоснован вида и размера на наложеното наказание, което дисциплинарно наказващият орган не е сторил в конкретния случай.

Правилно съдът е приел, че не е налице основание за дисциплинарна отговорност поради недоказаност на дисциплинарното нарушение, изразяващо се в твърдението, че Х. Вълчанов в качеството му на главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ - Хасково е осъществил нарушения на служебните задължения по чл. 89, ал. 2, т. 1 и т.5 от ЗДСл, посочени като основание за издаване на оспорваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение". Недоказана е и поисканата парична облага с цел нарушение на служебни задължения. Съдът подробно е обсъдил всички представени по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност. Следователно, АС като е преценил оспорената заповед за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на Х. Вълчанов за незаконосъобразна и я е отменил е постановил решението си в съответствие с приложимия материален закон.

С оглед установената незаконосъобразност на тази заповед, съдът правилно е приел, че незаконосъобразна се явява и заповед № ОСОС-57/25.07.2016 г. за прекратяване на служебното правоотношение.

Предвид изложеното въз основа на събраните по делото доказателства следва да се приеме, че оспореното решение на АС на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК следва да бъде оставено в сила.

Съобразно изхода на спора пред настоящата инстанция и направеното искане за присъждане на разноски от касационния ответник, касаторът следва да да се осъди да му заплати разноските по делото в размер на 900 лева, представляващи адвокатско възнаграждение на пълномощника му. Видно от представения договор за правна защита и съдействие е заплатено договореното възнаграждение в размер на 900 лева. Съдът намира, че уговореното и заплатено адвокатско възнаграждение не е прекомерно предвид фактическата и правна сложност на делото, поради което не следва да бъде прилаган предвидения минимален размер в чл. 8, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал.1, т. 1, пр. 1 от Наредба №1/ 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 29.11.2017 година, постановено по адм. дело № 419/2016 година на Административен съд – Хасково.

ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните да заплати на Х. Вълчанов с адрес [населено място], област Х., [улица] разноски по делото в размер на 900 (деветстотин) лева.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Ключови думи
No law branches!