Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.160, ал.6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на Т. Запрянова, в качеството на собственик на ЕТ " ЗОРА - Т. ЗАПРЯНОВА“ с ЕИК по Булстат 126723034 чрез адв. Д. Костадинов срещу Решение 943/26.04.2018 г., постановено по адм. дело 2873/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив. С атакуваното решение е изменен ревизионен акт № Р-16002615000419-091 -001 от 21.08.2015 г. издаден от органи по приходите при ТД па НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 904 от 25.11.2015 г. на Директор на Дирекция 'Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П., с което фактически частично е отхвърлена жалбата на ревизираното лице срещу ревизионния акт. Според изложеното в касационната жалба решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано, налице са визирани в чл.209, т.3 от АПК основания за отмяната му. Въз основа на горното се иска отмяна на съдебния акт и решаване на спора по същество, като бъде отменен оспорения ревизионен акт.

Ответникът по касационната жалба – Директорът на Дирекция „ОДОП” –Пловдив, в писмена защита и в съдебно заседание чрез процесуален представител изразява становище за неоснователност на оспорването.

Върховна административна прокуратура, чрез своя представител намира касационната жалба за процесуално допустима, а по същество за неоснователна. Не са налице сочените основания за отмяна на съдебното решение.

Върховен административен съд, Осмо отделение като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и като обсъди наведените касационни основания и тези по чл.218, ал.1 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211, ал.1 от АПК, от надлежна страна и срещу акт, който подлежи на инстанционен контрол.

Делото се разглежда повторно от Административен съд – Пловдив, след като с решение № 12171/12.10.2017 г., постановено по адм.д.№14418/2016 г. по описа на ВАС, Първо отделение е отменено решение №2204/18.11.2016 г., постановено по адм.д.№ 3325/2015 г. на АС-Пловдив.

Предмет на съдебен контрол пред АС-Пловдив, е бил ревизионен акт № Р-16002615000419-091 -001 от 21.08.2015 г. издаден от органи по приходите при ТД па НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 904 от 25.11.2015 г. на Директор на Дирекция 'Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П., в частта, е която допълнително са определени задължения по ЗДДС, данък по чл.48 от ЗДДФЛ и за здравноосигурителни вноски, както следва: ДДС за периода 15.01.2009 г. - 31.03.2012 г. в размер на 7 690,21 лв. и лихви за просрочие в размер на 4 371.23 лв.: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 485,53 лв, и лихви за просрочие в размер на 264.14 лв.: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 893.12 лв. и лихви за просрочие в размер на 393,69 лв., данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 836.20 лв. и лихви за просрочие в размер на 281.95 лв.: вноски 30 за 2009 г. в размер на 77.09 лв. и лихви за просрочие в размер на 43.08 лв.: Вноски 30 за 2010 г. в размер на 159,77 лв. и лихви за просрочие в размер на 70.85 лв.; Вноски 30 за 2011 г. в размер на 126.77 лв. и лихви за просрочие в размер на 44.41 лв.; Вноски 30 за 2012 г. в размер на 0.00 лв. и лихви за просрочие в размер на 1.84 лв.

При новото разглеждане на делото, Пловдивският административен съд е приел, че РА е издаден от компетентен орган, при липса на съществени процесуални нарушения. По отношение на процесните фактури, неотразени в счетоводството на оспорващия, първоинстанционният съд е очертал следните фактически състави:

1) доставки, по които фактурите не са подписани от получателя и същевременно липсват доказателства за осчетоводяване при доставчика, произход на стоката, плащане, транспорт и приемане на стоите, а именно доставките от: ..В. 2006" ЕООД и “Кипс" ЕООД

2) доставки, по които фактурите не са подписани от получателя и същевременно не е представен касов бон., но са налице доказателства за транспорт и осчетоводяване при доставчика, а именно доставките от: ЕТ „А. Сарандиев"

3) доставки. no които фактурите не са подписани от получателя, няма доказателства за транспорт, но е налице касов бон и осчетоводявано при доставчика, а именно доставките от: ЕТ „Хит-Х. Генов". „Б. Т" ООД. „Модик" ЕООД и ..Бомакс" ООД.

4) доставки, по които фактурите не са подписани от получателя, но е налице касов бон, осчетоводяване при доставчика и доказателства за осъществен транспорт за сметка на доставчика или транспортът е извършен от получателя, а именно доставките от: „Д. М" АД, „Н. Т" ЕООД, ЕТ „Фараон - Д. Колешев", "Балко" ООД. „Росини" ЕООД, „Б. И" ООД. ..И. М БГ" ЕООД.

5) доставки, по които фактурите са подписани от получателя, налице е осчетоводяване при доставчика и транспортът е извършен от получателя, а именно доставките от „Би- Мобайл" ЕООД. „Радомес" ЕООД. ЕТ..С.-КЗ- К. Златков" и „Каменов" ЕООД.

6) доставки, по които фактурите са подписани от получателя, налице е осчетоводяване при доставчика и липсват или са налични доказателства за осъществен транспорт за сметка на доставчика, а именно доставките от: „Модик" ЕООД. „ДНК Меричлери" ЕООД, „Дарли" ООД. ЕТ „Мишелини - М. Вълчанов”, "Рожен 1" ООД и 2 бр. фактури от ЕТ„Фараон-Д. Колешев”.

По отношение групи от 2 до 6 първоинстанционният съд е приел, че правилно с ревизионния акт са начислени допълнителни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ, а по отношение доставчиците от група 1 е отменил ревизионния акт.

В останалата обжалвана част относно определените здравноосигурителни вноски за 2009 г.,2010г., 01.01.2011 г. - 14.02.2011 г. ведно с прилежащите лихви, РА е отменен. Решението в тази му част не е оспорено, предвид което същото е влязло в сила.

Решението в обжалваната му част е неправилно.

Ревизията е извършена по реда на чл.122 ДОПК, предвид наличието на основанието по чл.122, ал.1, т.2 от ДОПК, а именно данни за укрити приходи или доходи. При проверката в информационната система на НАП, е констатирано, че за периода 2009 – 2012 г. на база подадени СД по ЗДДС и дневници за покупки и продажби към тях, ревизираното лице не е отразило в дневници за покупки и в счетоводната си отчетност всички фактури за доставки, по които е получател, издадени от доставчиците „Нова трейд” ЕООД, „Бомакс” ЕООД, „Булмаш инженеринг” ООД, ЕТ „Мишелини”, „Росини” ЕООД. „КИПС” ЕООД, ЕТ„Фараон-Д. Колешев”, „Каменов” ЕООД, „Инвест мели БГ” ЕООД, „Радомес” ЕООД, „ДНК Меричлери’ ООД, „Дарли” ООД, ЕТ „С. - К.З. - К. Златков” и „Валгер 2006” ЕООД, „Би - Мобайл“ ЕООД, ЕТ„Корект- Н. Николов“, ЕТ„Хит - Х. Генов“, „Б. Т“ ООД, „Деникер - Милк“АД, „Рожен I“ ООД, „КАА - Груп“ ООД. Извършена е съпоставка на отразените фактури и е констатирано, че ревизираното лице не е отразило в дневниците за покупки всички издадени фактури от горепосочените доставчици, с предмет стоки, свързани с основната дейност на ревизирания търговец.

В конкретния случай, съдът е приел за доказано основание по чл. 122, ал. 1, т.2 ДОПК за провеждане на ревизията по особения ред, въз основа на събраните в хода на ревизията и съдебното производство писмени доказателства и обяснения, представени от доставчиците на ревизираното лице. Предвид трайната практика на ВАС, доставките фактурирани с първични счетоводни документи, неотразени в счетоводството на РЛ, в които фигурира подпис на получател, придружени от доказателства за реалното им осъществяване, правилно са приети от съда за реално получени от едноличния търговец.

Съдът неправилно обаче е приел, че доставките, посочени по-горе в групи 2, 3 и 4, обективирани във фактури, неподписани от ревизираното лице, следва да бъдат приети за реални. Трайната практика на ВАС в случаите, които са налице неподписани и неосчетоводени фактури е доставките по тях да не се приемат за действително осъществени към получател. В случая значението на подписа в данъчната фактура не е като на задължителен реквизит, а на доказателство за приемане на стоката. Необоснован е изводът на първоинстанционния съд, че по делото е доказано получаването на стоките по неподписаните от ревизираното лице фактури въз основа на обясненията на доставчиците и представените от тяхна страна при извършените им насрещни проверки фактури, доказателства за осчетоводяването на фактурите и доказателства за наличие на техническа и кадрова обезпеченост за извършване на доставките. Следва да се посочи, че назначената по делото съдебно – счетоводна експертиза не е извършвала проверка в счетоводството на доставчиците, поради което не е доказано наличието на редовно и текущо осчетоводяване на доставките, нито дали воденото от доставчиците счетоводство е водено съобразно изискванията за всеобхватност и достоверност на счетоводните им системи. Безспорно е установено по делото, че доказателства за предаване на стоките по неподписаните фактури не са събрани по делото. От обясненията на управителите на доставчиците е установено, че предаването на стоките е ставало в обекта на получателя, като се издава единствено фактура и касов бон, а документи за предаване на стоките не са подписвани. Настоящата инстанция не споделя извода на първоинстанционния съд за наличието на достатъчно косвени доказателства за реалност на посочените доставки. Като не е направил разграничение и е намерил посочените доставки за реално осъществени, респективно РА за законосъобразен в частта на определените задължения по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗОВ за процесните години, съдът е постановил неправилен съдебен акт.

С оглед основанието за отмяна и предметните предели на спора, на основание чл. 227, ал.2 АПК по делото следва да се назначи ССчЕ и да се насрочи провеждането на открито съдебно заседание.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, ал.3 и чл. 227, ал.2 АПК, Върховният административен съд, Осмо отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение 943/26.04.2018 г., постановено по адм. дело 2873/2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив в обжалваната му част.

ВНАСЯ делото в така посочената част в открито съдебно заседание пред Върховен административен съд, тричленен състав за събиране на нови доказателства.

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза със задачи:

1. Да определи размер на недекларираните приходи, като приспадне стойностите по фактурите на доставчиците, посочени по – горе в групи 1, 2, 3 и 4;

С оглед отговора на въпроса по т. 1

2. Да определи дължимия от ЕТ ДДС, данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за процесните години (като вземе предвид че ЗОВ до 14.02.2011г. са отменени с влязло в сила решение и не следва да бъдат приспадани при определяне размера на данъчната основа) и дължимите здравноосигурителни вноски за периода от 15.02.2011г. до 31.12.2012 г.,ведно в прилежащите лихви при съобразяване фактурите по т.1, декларираните приходи, платените авансово данъци и здравноосигурителни вноски;

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за възнаграждение на вещото лице по тази поставена задача в размер на 300 лв., който следва да бъде внесен от Т. Запрянова, в качеството на собственик на ЕТ "ЗОРА-Т. ЗАПРЯНОВА", ЕИК 126723034 в двуседмичен срок от съобщението за това.

НАЗНАЧАВА по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза за вещо лице Д. Павлова от [населено място], [адрес], тел: [номер], което да започне работа след внасяне на депозита и да се призове за открито съдебно заседание.

Делото да се докладва за насрочване.

Решението не подлежи на обжалване.

Ключови думи
No law branches!