Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от З. Чепишев против решение № 243 от 27.06.2017 г., постановено по адм. дело № 136/2017 г. по описа на Административен съд - Смолян, с което е отхвърлена жалбата на касатора срещу мълчалив отказ на кмета на община Д. по негово заявление за достъп до обществена информация № 943-19-15/29.03.2017 година. Иска се отмяна на съдебното решение като неправилно на основанията по чл. 209, т. 3 от АПК и се претендира присъждане на разноски.

Ответникът - кметът на община Д. изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения в депозирания писмен отговор.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за потвърждаване на решението.

Настоящата инстанция счита, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

На 29.03.2017 г. Чепишев е поискал от община Д. да му бъде предоставена на хартиен носител следната информация: "За периода от 01.11.2015 г. до 20.03.2017 г. в община Д. коя фирма обслужва изправността на общинските автобуси, превозващи децата от общината, има ли сключен договор и за какъв срок, има ли проведена процедура на пряко договаряне, какви са изплатените суми за извършени действителни и реални ремонти, както и лицето, извършващо ремонта, има ли правоспособност да извършва такива ремонти с оглед изправността на автобусите и безопасността на децата, както и къде се извършват ремонтите".

Установява се, че на 12.04.2017 г. сезираният орган в лицето на кмета на община Д. е постановил решение, с което е заявил готовност да предостави изцяло исканата от Чепишев информация и е посочил условията за това.

С жалба, носеща пощенско клеймо от 13.04.2017 г., жалбоподателят е оспорил

При тази фактическа обстановка заявителят е оспорил директно пред съда мълчалив отказ за предоставяне на търсената информация, като жалбата е с пощенско клеймо от 13.04.2017 г., като и в хода на производството е продължавал да твърди, че след като не е бил уведомен за взетото от кмета решение преди подаване на жалбата пред административния съд, то е налице мълчалив отказ, подлежащ на отмяна като недопустим.

За да отхвърли жалбата като неоснователна съдът е изложил мотиви, че разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ се отнася до произнасянето на органа, но 14 дневният срок не обхваща и уведомяването, което се регламентира по други правила.

Решението е правилно по изложените мотиви.

От доказателствата по делото - деловоден дневник на община Д., се установява, че е налице позитивно решение по заявлението от 12.04.2017 г., издадено в срока по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Заявлението е разгледано в законоустановения срок и административният орган се е произнесъл в 14-дневния срок. Уведомяването на заявителя за решението на административния орган извън този срок не е в противоречие с горепосочената норма и не обосновава извод за формиран мълчалив отказ, както правилно е приел съдът.

Предвид изложеното първоинстанционният съд е постановил законосъобразно и обосновано решение, което не страда от релевираните в касационната жалба пороци и следва да бъде оставено в сила.

Разноски от ответника по касация не са претендирани.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 243 от 27.06.2017 г., постановено по адм. дело № 136/2017 г. по описа на Административен съд - Смолян.

Решението е окончателно.