Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на С. Стоянов, подадена срещу решение № 60 от 04.04.2018 г., постановено по адм. дело № 443/2017 г. по описа на Административен съд - Сливен (АС), с което е отхвърлена жалбата на касатора против заповед № 877/26.09.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") за прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл - при съкращаване на длъжността. Иска се отмяна на съдебното решение като неправилно на всички основания по чл. 209, т. 3 от АПК и се претендират разноски.

Ответната страна, чрез процесуален представител оспорва жалбата и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за потвърждаване на решението.

Настоящата инстанция счита, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Фактическата страна на спора е подробно и правилно изяснена от съда, а аргументите му за законосъобразност на процесната заповед се споделят от касационния състав.

Установява се от писмените доказателства и от заключението на назначената и неоспорена експертиза, че от 27.09.2017 г. е изменено длъжностното разписание на ИА "АА" и това на регионалните й звена (областни отдели), като конкретно в областния отдел "АА" - С. З са съкратени 3 щатни бройки за длъжността "инспектор" по служебно правоотношение, каквато е заемал касаторът. Тези бройки са прехвърлени в областните отдели в Сливен, Хасково и Ямбол. Това е довело до освобождаване на общо трима инспектори по служебно правоотношение, включително и на касатора от областния отдел в С. З, в хипотезата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, като вакантни бройки за тази длъжност не е имало към този момент.

Съдът е констатирал това обстоятелство и правилно е приел, че е налице реално съкращаване на длъжността на жалбоподателя. Същото е резултат не от премахването й като нормативно определена позиция в цялата агенция и конкретно в областния отдел в С. З, а от намаляване на броя на лицата, заети с изпълнението й в това регионално структурно звено. Този вид реорганизация е в правомощията на органа по назначаването, които той упражнява в рамките на оперативната си самостоятелност и по правило е насочена към оптимизиране на дейността на администрацията. На 01.12.2017 г. за две от наличните незаети нови бройки в Сливен и Хасково са обявени конкурси.

Правилно е заключението на решаващия спора по същество съд, че задължение за извършване на подбор между служителите, заемащи длъжността при съкращаване на бройки, не е нормативно въведено, както и че не са утвърдени вътрешни правила в тази насока.

Освен това мястото на работа на Стоянов е конкретно посочено и то е в областния отдел на агенцията в С. З, което е елемент от служебното му правоотношение. Областните отдели имат и свой собствен щат в рамките на ИА "АА". Затова е безпредметно обсъждането на въпроса дали е имало свободни щатни бройки за "инспектор" в други градове на страната, които да бъдат предложени на жалбоподателя и обявяван ли е конкурс за заемането им.

С оглед на горното първоинстанционното решение е правилно и следва да се остави в сила.

При този изход на делото основателно е искането на ответника по касация за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и жалбоподателят следва да се осъди да заплати на ИА "АА" сумата 100 лева.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 04.04.2018 г., постановено по адм. дело № 443/2017 г. по описа на Административен съд - Сливен.

ОСЪЖДА С. Стоянов да заплати на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" сумата 100 (сто) лева разноски.

Решението е окончателно.

Ключови думи
No law branches!