Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Д. Ганев против решение № 7688 от 13.12.2017 г., постановено по адм. дело № 10481/2017 г. по описа на Административен съд София - град (АССГ), с което е отхвърлено оспорването на касатора срещу заповед № РД-02-16-619/22.08.2017 г. на главния секретар на на МРРБ за прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл (ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ) (ЗДСл) - при съкращаване на длъжността. Иска се отмяна на съдебното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост.

Ответникът счита жалбата за неоснователна и моли да се потвърди решението.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение решението да се остави в сила.

Настоящата инстанция намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна, поради следното:

К. Г е заемал длъжността "началник отдел" в отдел "Законодателство, оценка на риска и нередности" към Главна дирекция "Градско и регионално развитие" на МРРБ. След изменения в УП на министерството общата й численост е намалена от 160 на 138 щатни бройки, посоченият отдел е закрит и е създаден нов отдел отново с 11 щатни бройки, но с наименование "Контрол на обществените поръчки и мониторинг", който е поел дейността на стария, като са добавени и нови функции и задачи. Главната дирекция също е преименувана на "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" и в нея вместо 6 отдела са предвидени 5 отдела.

Касационният състав напълно споделя изводите на АССГ, че заповедта е издадена от компетентен орган и в изискуемата се форма, при спазване на административнопроизводствените правила и че е налице реално съкращаване на длъжността по смисъла на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. Съдът обаче не е констатирал при проверката по чл. 169 от АПК, че в случая е нарушен принципа на съразмерност по чл. 6 от АПК, което опорочава административния акт и обосновава отмяната му.

Установява се, че със заповед № РД-02-16-694/22.08.2017 г. на главния секретар на МРРБ на Ж. Георгиева - "старши експерт" в новия отдел "Контрол на обществените поръчки и мониторинг" е наредено на основание чл. 16 от ЗДСл (вътрешно съвместителство) да изпълнява задълженията на "началник отдел" за периода от 22.08.2017 г. до назначаването на служител на незаетата длъжност, но за не повече от 6 месеца. Установява се още, че за тази длъжност е бил обявен конкурс, спечелен от Георгиева, която със заповед № РД-02-16-976/01.11.2017 г. на главния секретар на МРРБ е преназначена от "старши експерт" на длъжността "началник отдел" в "Контрол на обществените поръчки и мониторинг". В периода от 22.08.2017 г., когато е бил съкратен Ганев, до 01.11.2017 г. длъжността юридически е била незаета и е могло да бъде предложена за изпълнение на жалбоподателя, а не да бъде прекратено служебното му правоотношение от една страна и от друга да бъде наредено длъжността фактически да се изпълнява от Георгиева и същата да бъде вписана в поименното длъжностно разписание. Това представлява нарушение на принципа, че административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

Предвид изложеното решението на АССГ следва да се отмени като незаконосъобразно и необосновано, и да се постанови друго по съществото на спора, с което процесната заповед да се отмени на основание чл. 146, т. 4 и 5 във връзка с чл. 228 от АПК.

При този изход на делото основателно е искането на касатора за присъждане на разноски в размер на 700 лева за настоящата инстанция, за чието заплащане следва да се осъди МРРБ. Възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение съдът преценява като неоснователно.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 7688 от 13.12.2017 г., постановено по адм. дело № 10481/2017 г. по описа на Административен съд София - град и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ заповед № РД-02-16-619/22.08.2017 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Д. Ганев сумата 700 (седемстотин) лева.

Решението е окончателно.

Ключови думи
No law branches!