О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 412

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на 2 юни две хиляди и девета година в състав:

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА

БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева частно гражданско дело N 166/200 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба подадена от И. И. Г. от гр. В. срещу определение от 23.10.2008 г. по гр. д. № 2140/2008 г. на Варненски окръжен съд, с което е оставено в сила определение от 08.07.2008 г. по гр. д. № 10209/2007 г. на Варненски районен съд, с което е прекратено производството по предявен от касаторката срещу К. В. Г. иск за делба на поземлен имот пл. № 47, в м. “Крушките по плана на с. П., отреден за земеделско ползване, от който имот страните са придобили през 1994 г. по време на брака си на основание § 4а ПЗР на ЗСПЗЗ 600 кв. м.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и е допустима. В молба от 28.11.2008 г. и друга от 10.02.2009 г. касаторката поддържа, че е налице основание по чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК. Обосновава твърдението си с това, че районният съд намерил предявеният иск за недопустим на едно основание, а въззивният съд е потвърдил крайния извод, но се е аргументирал с други правни изводи. Поддържа се, че излагането на правни изводи, различни от тези на първоинстанционния съд съставлява съществено нарушение на съдопроизводствените правила и основание за допускане на касационно обжалване на определението.

За да се произнесе по жалбата съдът взе предвид следното:

Искът за делба е предявен от К. Г. Предмет на делбата са били два недвижими имота – апартаменти, придобити от страните по време на брака им, който е прекратен с влязло в сила съдебно решение на 16.12.2005 г. В хода на производството касаторката е поискала да се допусне до делба и придобитият по време на брака имот от 600 кв. м., с построената в него сграда на площ от 25 кв. м., който имот съставлява част от имот пл. № 47 м. “К” по плана на с. П.. С молба от 16.06.2008 г. касаторката е уточнила, че иска да се допусне до делба целия имот пл. № 47.

С определение от 18.06.2008 г. иска за делба на този имот е оставен без движение, с указание да се посочи на какво основание община А. е придобила право на собственост върху част от имота. В дадения седмичен срок указанието не е изпълнено и с определение от 08.07.2008 г. производството по искът за делба на този имот е прекратено.

С обжалваното въззивно определение, първоинстанционното е потвърдено. Изводът за недопустимост на иска съдът е обосновал с това, че придобитият по реда на § 4а ПЗР на ЗСПЗЗ имот съставлява част от имот с по-голяма площ. За новообразуваните имоти в м. “К” по плана на с. П. не е съставен план на новообразуваните имоти, поради което придобитият от страните не е индивидуализиран с реални граници, а няма данни и за това имот пл. № 47 да е съсобствен между бившите съпрузи и община А.. Определянето на реална част за придобитите от тях права върху 600 ид. ч. от имот пл. № 47 е от компетентност на административния орган и до завършването на тази процедура искът за делба е недопустим.

Този извод на окръжния съд, с който той е обосновал изводът за недопустимост на иска и законосъобразността на определението е незаконосъобразен.

Касаторката и ответникът по иска са придобили в режим на семейна имуществена общност 600 кв. м. от имот пл. № 47 целия с площ от 840 кв. м. по данни от констативния нотариален акт, а по помощния кадастрален план от 955 кв. м. В този имот е построена и вилна сграда. Правото на разпореждане с придобитите вещни права не се ограничава от задължението на административния орган по териториално и селищно устройство да състави план на новообразуваните имоти. Включването му в предмета на иска ще се отрази и върху начина на извършване на делбата, което е в интерес на съсобствениците.

В касационната жалба е и молбата с изложението от 09.02.2009 г. към нея е направено позоваване на чл. 280, ал. 1 ГПК. От мотивите му може да се направи извод, че основание за допускане касационно обжалване е решаване на въпроса за допустимостта на иска противоречиво от съдилищата.

Налице е поддържаната предпоставка за допускане касационно обжалване на определение.

Съгласно §4з, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, когато правото на ползване се превръща в право на собственост на основание § 4а, ал. 1, правоимащите лица придобиват правото на собственост до 600 кв. м. Разликата над 600 от ползваната земя се възстановява на собствениците за образуване на нови имоти с размери не по-малки от 250 кв. м. Земите, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени в тримесечен срок от влизане в сила на оценката. От нормата следва, че придобитото право върху терена на основание §4а е определяемо като 600 кв. м. от имота по помощния план. Не е налице съсобственост по отношение останалата част от имота. В случай, че органа по §4к прецени, че от остатъка от имот пл. № 47 не може да се образува самостоятелен имот, то изкупуването на този остатък ще направи съсобственика, в чийто изключителен дял е възложен имота.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение от 23.10.2008 г. по гр. д. № 2140/2008 г. на Варненски окръжен съд.

ОТМЕНЯВА определение от 23.10.2008 г. по гр. д. № 2140/2008 г. на Варненски окръжен съд и определение от 08.07.2008 г. по гр. д. № 10209/2007 г. на Варненски районен съд.

ВРЪЩА делото на Варненски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия с включване в делбената маса и на имот от 600 кв. от имот пл. № 47 в м. “К” по плана на с. П. и построената в него сграда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!