currdb:
Определение №68/10.07.2017 по дело №493/2017 на ВКС, НК, III н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 68

гр. София, 10 юли 2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Наказателна Колегия, трето наказателно отделение в закрито заседание на шести юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Шекерджиев

ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Данова

Лада Паунова

при становището на прокурора от ВКП Антони Лаков, като изслуша докладваното от съдия Шекерджиев ЧНД №493 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл.44, т.1 НПК по спор за подсъдност, развил се между Районен съд- гр.Разград и Районен съд- гр.Варна.

В писменото си становище прокурорът от ВКП предлага делото да бъде разгледано в Районен съд- гр.Разград, тъй като там е осъществено административното нарушение- предмет на производството.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, след като обсъди материалите по делото, намира следното:

По жалба на [фирма] срещу наказателно постановление №В-0042658/2016 г., издадено от Директора на РД- ГД „Контрол на пазара“ към КЗП е образувано НАХД №1483/2017 г. по описа на Районен съд- гр.Варна.

Производството по делото е прекратено с разпореждане №3499, постановено на 30.03.2017 г., като съдията- докладчик е приел, че от материалите на административно наказателната преписка е видно, че мястото на извършване на нарушението е в гр.Р., което е и осн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!