О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 68

гр. София, 10 юли 2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Наказателна Колегия, трето наказателно отделение в закрито заседание на шести юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Шекерджиев

ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Данова

Лада Паунова

при становището на прокурора от ВКП Антони Лаков, като изслуша докладваното от съдия Шекерджиев ЧНД №493 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл.44, т.1 НПК по спор за подсъдност, развил се между Районен съд- гр.Разград и Районен съд- гр.Варна.

В писменото си становище прокурорът от ВКП предлага делото да бъде разгледано в Районен съд- гр.Разград, тъй като там е осъществено административното нарушение- предмет на производството.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, след като обсъди материалите по делото, намира следното:

По жалба на [фирма] срещу наказателно постановление №В-0042658/2016 г., издадено от Директора на РД- ГД „Контрол на пазара“ към КЗП е образувано НАХД №1483/2017 г. по описа на Районен съд- гр.Варна.

Производството по делото е прекратено с разпореждане №3499, постановено на 30.03.2017 г., като съдията- докладчик е приел, че от материалите на административно наказателната преписка е видно, че мястото на извършване на нарушението е в гр.Р., което е и основание да се приеме, че компетентен да разгледа делото е Районен съд- гр.Разград.

След изпращането на делото по компетентност в Районен съд- гр.Разград там е образувано НАХД №288/2017 г.. Същото е прекратено с разпореждане от 20.94.2017 г., в което съдията- докладчик е приел, че в атакуваното наказателно постановление е посочено като място на извършване на административното нарушение гр.В.., което и основание да приеме, че неправилно делото му е било изпратено за разглеждане и решаване. На това основание той е прекратил образуваното съдебно производство и е изпратил материалите на ВКС по компетентност за разрешаване на възникнал спор за подсъдност.

Касационният съд прецени, че компетентен да разгледа делото е Районен съд- гр.Варна.

Преценката за местна компетентност за разглеждане на делото следва да бъде правена въз основа на отразеното в атакуваното наказателно постановление. В него е посочено, че в резултат на извършена проверка в обект- офис на дружеството, намиращ се в гр.- Р. е констатирано нарушаване на чл.71, т.1 от Закона за туризма, като е посочено, че извършеното нарушение (сключен договор с нерегистрирано за съответната дейност дружество) е осъществено в гр.В..

При така съставеното наказателно постановление определящо за преценката кой да разгледа делото е отразеното в него. Евентуално неправилно посочване на мястото на извършване на нарушението би имало значение за изхода на производството по същество, но не може да бъде преценявано при решаване на въпроса за местната подсъдност.

Ето защо съдът прие, че делото следва да бъде разгледано и решено от Районен съд- гр.Варна.

Така мотивиран и на основание чл.44, т.1 НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА НАХД №288/2017 г.по описа на Районен съд- гр.Разград за разглеждане и решаване на Районен съд- гр.Варна.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Копие от настоящия съдебен акт да се изпрати на Районен съд- гр.Разград за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.

Ключови думи
No law branches!