№ 69

гр.София, 17 юли 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНТОАНЕТА ДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ :ЛАДА ПАУНОВА

НЕВЕНА ГРОЗЕВА

при секретаря и

с участието на прокурора П. М.,

като разгледа докладваното от съдия Грозева н.ч. д. № 743/2017 г. по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 351 ал. 5 от НПК.

Образувано е по частна жалба от 21.06.2017 г. на подс. С. Д. П. срещу разпореждане № 565 от 15.06.2017 г. на съдията- докладчик по внохд 430/2016 г. на АС - Пловдив, с което касационната жалба срещу решение № 17 от 16.01.2017 г. е върната на подателя и.

Представителят на ВКП е дал писмено становище, че разпореждането на съдията-докладчик е законосъобразно, тъй като в даденият седмодневен срок, подсъдимият не е отстранил нередовността в касационната жалба.

В частната жалба подс. П. е посочил, че с връщането се накърняват негови конституционни права, тъй като е лишен от възможност за обжалване пред по- горен съд.

Върховният касационен съд- трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, в рамките на правомощията си намери за установено следното :

Частната жалба на подс. П. е основателна.

С решение № 17 от 16.01.2017 г. по внохд № 430/16 г. АС- Пловдив е изменил присъда № 60 от 14.06.2016 г. постановена по нохд № 1122/16 г. на ОС –Пловдив, като е увеличил размера на наложеното на подс. С. П. наказание за извършено престъпление по чл. 199 ал. 1 т. 4 вр. чл. 29 ал.1 б. а и б. б от НК от четири на осем години лишаване от свобода.

Въззивният съдебен акт е обжалван от подс. П. с касационна жалба депозирана на 25.01.2017 г. В жалбата е релевирано касационно основание – явна несправедливост на наказанието. Направено е искане за отмяна на въззивното решение, с което е увеличен размера на наказанието , тъй като наложеното наказание е прекомерно тежко. Иска се делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на ПАС, алтернативно ВКС да измени решението и да намали размера на наказанието. Делото с жалбата е било изпратено във ВКС за образуване на касационно производство.

С разпореждане № 87 от 12.05.2017 г. на председателя на 1-во отделение на ВКС е отказано образуване на касационно производство, тъй като е прието, че въпреки, че е подаден в срок, жалбата на подс. П. не отговаря на изискванията на чл. 351 ал. 1 от НПК, защото не съдържа данни в подкрепа на посоченото касационно основание по чл. 348 ал. 1 т. 3 от НПК. Съдията- докладчик е изпратил съобщение заедно с разпореждането на ВКС до подс. П. и е дал указания за привеждане на жалбата в съответствие с изискването на 351 ал. 1 от НПК, като е посочил, че в седмодневен срок от получаване на съобщението следва да бъдат изложени доводи в подкрепа на посоченото касационно основание, в противен случай, жалбата ще бъде върната.

Подсъдимият е получил съобщението на 19.05.2017 г. лично. В срок е депозирал допълнение към жалбата. Съдията-докладчик е изпратил съобщение и до защитника на подс. П. с указания да подпомогне изготвянето на допълнението. Служебният защитник е получил разпореждането, но е посочил, че подсъдимият се е отказал от защитата му.

При това положение съдията- докладчик е счел, че нередовността в основната жалба не е отстранена, поради което на основание чл. 351 ал. 4 от НПК с разпореждане № 565 от 15.06.2017 г. е върнал същата на подателя и. Именно това разпореждане е предмет на настоящата проверка.

При внимателно запознаване със съдържанието на касационната жалба, ВКС констатира следното :

Касационната жалба е в състояние да постави началото на касационната проверка, тъй като съдържа макар и в минимален обем необходимите съгласно чл. 351 ал. 1 от НПК реквизити - посочено е от кого е подадена, решението и частта, която се обжалва, в какво се състои касационното основание и искането, което се прави. Обективността налага да се посочи, че изискването да бъдат посочени данните, които подкрепят наведеното касационно основание по чл. 348 ал. 1 т. 3 от НПК не са прецизно формулирани от подсъдимия. Настоящият съдебен състав като прецени, че подс. П. не е лице притежаващо юридическа грамотност , както и че доводите в подкрепа на касационното основание могат да бъдат развити от него до даване на ход на делото, в съответствие с чл. 351 ал. 3 от НПК, счете жалбата за редовна.

Поради което и на основание чл. 351 ал. 5 от НПК,

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 565 на съдията- докладчик по внохд № 430/16 г. по описа на АС- Пловдив, с което е върната касационната жалба на подс. С. Д. П..

ВРЪЩА делото на АС-Пловдив за администриране на касационната жалба.

Определението е окончателно .

Председател :

Членове : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!