О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 106

гр. София, 17 юли 2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ПЪРВО наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на 17 ю л и 2017 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАПКА КОСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

МИНА ТОПУЗОВА

при становището на прокурора Тома Комов,

като изслуша докладваното от съдията Николай Дърмонски

частно наказателно дело № 766/2017 г., прие следното :

Производството е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК по искане от Районен съд-Белоградчик за промяна в местната подсъдност на НОХД № 128/2017г.

Прокурорът от ВКП намира искането за основателно.

Наказателното дело като НОХД № 128/2017 г. по описа на Районен съд-Белоградчик е образувано по обвинението по чл.343б, ал.1 от НК срещу Б. И. Б. от Белоградчик. По съображения за наличие на основания по чл.29, ал.2 от НПК (заради близки отношения с подсъдимия в качеството му на директор на обслужващия сметките на съда местен банков клон) съдиите от този съд са се отвели от разглеждането му, поради което не може да се сформира съдебен състав.

ВКС намира искането за основателно.

След като местно компетентният съд не може да образува състав за разглеждането му, делото следва да бъде пренесено за разглеждане от друг, равен по степен съд, а именно в Районен съд-Видин.

По изложените съображения и на основание чл.43, т.3 от НПК, Върховният касационен съд – Първо наказателно отделениеО П Р Е Д Е Л И :ИЗПРАЩА прекратеното НОХД № 128/2017 г. по описа на Районен съд-Белоградчик за разглеждането му от РАЙОНЕН СЪД-ВИДИН.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на РАЙОНЕН СЪД-БЕЛОГРАДЧИК, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: