О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 102

гр. София, 01.08.2017 година

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на първи август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ТОНЕВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при становището на прокурора от ВКП Димитър Генчев разгледа докладваното от съдия Тонева касационно частно дело № 795 по описа за 2017 година като за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.44 ал.1 от НПК. Образувано е по повод разпореждане № 235 от 06.07.2017 г. на съдията-докладчик по НЧД № 339/2017 г. по описа на РС – Силистра, с което делото е прекратено и изпратено на ВКС за решаване на спор за подсъдност между Силистренския районен съд и РС – Добрич.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че компетентен да реши делото е РС – Добрич, на който същото следва да се изпрати за администриране като преписка.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

В Добричкия районен съд било образувано НЧД № 615/2017 г. по молба от Г. А. С. чрез адв.М. Я. с искане за отбелязване в бюлетина за съдимост на молителката обстоятелството на настъпила реабилитация по право на основание чл.88а от НК. При запознаване с материалите по делото съдията – докладчик от РС – Добрич.

установил, че Г. С. била осъдена с две влезли в сила присъди, постановени от РС – гр. Силистра, поради което приел, че съобразно правилата по чл.433 и сл. от НПК компетентен да се произнесе по молбата за реабилитация е Силистренски районен съд, поради което прекратил образуваното пред Добрички РС производство и изпратил делото по подсъдност на РС – гр. Силистра .

В Силистренски районен съд било образувано НЧД № 339/2017 г. След запознаване с материалите по същото, съдията-докладчик стигнал до извод, че образуваното производство не касае процедурата по чл.433 и сл. от НПК, тъй като не е налице искане за постановяване на съдебна реабилитация, а такова за отбелязване в бюлетина за съдимост на молителката С. настъпила реабилитация по право, за което не се иска произнасяне на съд. Приемайки, че такова отбелязване е компетентно да извърши длъжностното лице от съда по месторождение на осъденото лице, който в настоящия случай е РС – гр. Добрич, прекратил производството и повдигнал спор за подсъдност пред ВКС между РС – гр. Силистра и РС – гр. Добрич.

При така изяснените обстоятелства по делото, настоящият съдебен състав счита, че по молбата на осъдената Г. А. С. неправилно е образувано съдебно производство, тъй като не се касае до искане за постановяване на съдебна реабилитация. Реабилитацията по право настъпва по силата на закона, поради което същата следва да бъде отразена в бюлетина за съдимост на лицето от районния съд по месторождението му. След като в настоящия случай молителката е родена в гр. Добрич, то компетентен е именно РС – гр. Добрич, на който делото следва да бъде изпратено за администриране като преписка относно съдимостта на Г. А. С.

С оглед изложеното настоящият състав на ВКС намира, че поради липса на надлежно образувано съдебно производство, повдигнатият спор за подсъдност следва да бъде оставен без разглеждане.

По изложените съображения Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ повдигнатия спор за подсъдност между РС – гр. Силистра и РС – гр. Добрич.

ПРЕКРАТЕНОТО НЧД № 339/2017 г. по описа на РС – гр. Силистра да се изпрати на РС – гр. Добрич за администрирането му като преписка относно съдимостта на молителката Г. А. С..

Копие от определението да се изпрати на РС – гр. Силистра.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи