currdb:
Определение №102/01.08.2017 по дело №795/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 102

гр. София, 01.08.2017 година

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на първи август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ТОНЕВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при становището на прокурора от ВКП Димитър Генчев разгледа докладваното от съдия Тонева касационно частно дело № 795 по описа за 2017 година като за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.44 ал.1 от НПК. Образувано е по повод разпореждане № 235 от 06.07.2017 г. на съдията-докладчик по НЧД № 339/2017 г. по описа на РС – Силистра, с което делото е прекратено и изпратено на ВКС за решаване на спор за подсъдност между Силистренския районен съд и РС – Добрич.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че компетентен да реши делото е РС – Добрич, на който същото следва да се изпрати за администриране като преписка.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

В Добричкия районен съд било образувано НЧД № 615/2017 г. по молба от Г. А. С. чрез адв.М. Я. с искане за отбелязване в бюлетина за съдимост на молителката обстоятелството на настъпила реабилитация по право на основание чл....

Ключови думи