О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 2171/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от адв. Т. П. като пълномощник на Ц. С. Ц., против определение № 63 от 31.03.2017 г. по ч.гр.д. № 899/2017 г. на ВКС, І г.о. С него е оставена без разглеждане като процесуално недопустима подадената от Ц. С. Ц. частна касационна жалба срещу определение № 39 от 12.01.2017 г. по ч.гр.д. № 825/2016 г. на Софийски окръжен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на Ц. Ц. против определение № 3584/04.11.2016 г. по гр.д. № 2/2016 г. на Районен съд- Ботевград за предаване на делбеното дело в архив на основание чл. 57, ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата.

В частната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

За да остави без разглеждане подадената от Ц. С. Ц. частна касационна жалба съставът на ВКС е приел, че същата е насочена срещу съдебен акт, който не попада в обхвата на актовете, подлежащи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал.3 ГПК. Приел е, че определението по чл. 57, ал.1 от Правилника за администрация в съдилищата за внасяне на делбеното дело в архив поради невнасяне на разноски за извършване на експертиза за оценка на допуснатите до делба имоти и съставяне на дялове, не е преграждащо по своя характер, тъй като подлежи на оттегляне от съда, който го е постановил, поради изменение на обстоятелствата - внасяне на определения от съда размер на разноските по допуснатата експертиза за оценка на имотите съставяне на дяловете.

Така изразеното становище относно характера на определението по чл. 57, ал.2 от Правилника за администрация в съдилищата не се споделя от настоящия състав. С внасяне на делбеното дело в архив в хипотезата на чл. 57, ал.2 от Правилника за администрация в съдилищата се препятства за определен период /до изтичане срока за съхранение на делото/ или изобщо /ако в рамките на този срок дължимите разноски не бъдат внесени / възможността за извършване на съдопроизводствени действия по него и за приключване на делбата с постановяване на съдебен акт по ликвидиране на съсобствеността върху допуснатите до делба имоти, което е основната цел на делбеното производство. Този процесуален ефект е присъщ на преграждащите развитието на делото определения, към които освен определенията за прекратяване на производството, се причисляват и определенията, които макар да не слагат край на делото, могат да осуетят задълго търсената защита. Това следва от разясненията, дадени в т.5 от ТР № 1 от 17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС.

Обстоятелството, че при определени предпоставки делото може да бъде извадено от архив и разглеждането му да продължи под същия номер, не означава, че то не е преграждащо развитието на делото. Всяко спряно дело, при отпадане на пречките за движението му, подлежи на възобновяване.

По тези съображения частната жалба е основателна. Обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на състава на ВКС за разглеждане на частната касационна жалба по същество.

Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 63 от 31.03.2017 г. по ч.гр.д. № 899/2017 г. на ВКС, І г.о.

ВРЪЩА делото на състава на ВКС за продължаване на производството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!