О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 157

София, 03.08.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1749/2017 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.2 във вр. с чл. 407 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С. С. Б. срещу разпореждане от 27.02.2017 г. по в.гр.д. № 4204/2016 г. на Софийски апелативен съд за издаване на основание чл. 404, ал.1, предл. 2 ГПК на изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила осъдително решение срещу [фирма] и С. С. Б. за предаване на основание чл. 108 ЗС на фактическата власт върху недвижим имот. Жалбоподателят поддържа, че изпълнителният лист не възпроизвежда осъдителния диспозитив на потвърденото от въззивния съд първоинстанционно решение относно индивидуализацията на подлежащата на предаване реална част от недвижимия имот.

В писмен отговор на частната жалба ответната страна „Студентски столове и общежития ЕАД изразява становище, че частната жалба е неоснователна.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С решение № 376 от 20.02.2017 г. по гр.д. № 4204/2016 г. на Софийски апелативен съд е потвърдено решение № 1121 от 05.06.2016 г. по гр.д. № 2606/2012 г. на Софийски градски съд, с което е признато за установено по отношение на ответниците [фирма] и С. С. Б. , че ищецът [фирма] е собственик на монолитна едноетажна сграда с пл.№ 68, цялата с площ 1242 кв.м съобразно Акт за частна общинска собственост № 02066/2000 г. на Областна администрация на област София, а по одобрен архитектурен проект от 2002 г.- с площ 1820 кв.м, представляваща търговски обект ” Дискотека-бивш Младежки дом „Цв. С.”, находящ се в [населено място], Столична община, район „Студентски”, [улица], състоящ се по документи за собственост от гардеробно фоайе, сервизни помещения, голяма зала за дансинг, подиуми, барове, сепарета, игрална зала, абонатна станция, вентилационно помещение, складове, канцелария, фоайе и вътрешен двор, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена, като ответниците са осъдени да предадат на ищеца владението върху реална част от посочената едноетажна сграда с площ по документи 1067 кв.м, а по измерване- 1385 кв.м, означена с червен контур и защрихована с жълт цвят в приложената към решението скица, неразделна част от него.

В издадения изпълнителен лист вместо площта и границите на реалната част от имота, която ответниците са осъдени да предадат, са възпроизведени индивидуализиращите белези на целия имот, така както са посочени в установителния диспозитив за правото на собственост на ищеца.

Предвид изложеното основателно е оплакването на жалбоподателя, че изпълнителният лист не възпроизвежда диспозитива на осъдителното въззивно решение. След като е постановено предаване на владението на реална част от недвижимия имот, няма основание за издаване на изпълнителен лист за целия имот. Влязлото в сила решение по иска за собственост в установителната му част не е изпълнително основание по смисъла на чл. 404, т.1 ГПК.

По тези съображения частната жалба е основателна и следва да бъде уважена, като бъде отменено разпореждането на Софийски апелативен съд от 27.02.2017 г. по гр.д. № 4204/2016 г. за издаване на изпълнителен лист и бъде обезсилен издадения такъв от 27.02.2017 г., а делото бъде върнато на Софийски апелативен съд за издаване на нов изпълнителен лист

Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането на Софийски апелативен съд от 27.02.2017 г. по гр.д. № 4204/2016 г.

ОБЕЗСИЛВА издадения на 27.02.2017 г. в полза на [фирма] изпълнителен лист и ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за издаване на нов изпълнителен в полза на „Студентски столове и общежития” срещу [фирма] и С. С. Б., който да отразява точно осъдителния диспозитив на влязлото в сила въззивно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: