№ 232

София, 03.08.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ : ЖИВА ДЕКОВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3521 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.282 ал.5 ГПК.

Постъпила е молба с вх.№ 5817 от 25.05.2017г. от [фирма], представлявано от изпълнителния директор Р., с искане за възстановяване по посочена от молителя сметка, на внесената като гаранция, по специалната сметка на ВКС, парична сума от 8 261.50лв. Искането е обосновано с постановяване от съда на решение № 49 от 5.04.2017г., с което въззивният акт е отменени и спорът е разрешен с отхвърляне на предявените срещу [фирма] искове, с правно основание чл.222 ал.3 КТ и чл.86 ЗЗД.

За искането - ответната страна е уведомена на 5.06.2017г.,чрез процесуалния й представител, но в предоставеният й седемдневен срок, не е изразила становище.

Върховният касационен съд, в настоящия състав, с оглед постъпилата молба и след като съобрази материалите по делото, намира искането за основателно по следните съображения :

С решение № 49 от 5.04.2017г., е разрешен окончателно, съществуващият спор между страните - [фирма] и Г. А. Г. – за съществуването на вземане, представляващо обезщетение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и прекратяване на трудовото правоотношение, ведно с мораторна лихва за периода 2.09.2014г. – 3.02.2015г. и със законната лихва върху тази сума, считано от 4.02.2015г. Искането на ищеца е отхвърлено като неоснователно.

Съгласно чл.282 ал.5 от ГПК, отхвърлянето на иска е основание за освобождаване на сумата, внесена като обезпечение на изпълнението на присъдено вземане. В случая, съдебният състав констатира, че към настоящия момент по специалната сметка на ВКС е налична сумата от 8 261.50лв., внесена на 27.06.2016г. за спиране на изпълнението на въззивно решение № 4036 от 17.05.2017г. на СГС.

С оглед изхода на спора, не е налице основание за задържане на внесената като обезпечение, по сметката на ВКС, сума и пред вид направеното искане, същата следва да бъде освободена, поради което Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА сумата от 8 261.50лв., внесена с преводно нареждане от 27.06.2016г. като обезпечение по специалната сметка на ВКС за спиране на изпълнението на въззивно решение № 4036 от 17.05.2017г. по гр.д.№ 384/2016г. на СГС, която да се възстанови на [фирма], представлявано от изпълнителния директор Р., с адрес на управление: [населено място], Аерогара София, [улица] по следната банкова сметка в Банка О. : IBAN B., B. : U..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :