№ 104

гр. София, 03.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА ЗАХАРОВА

2. ГАЛИНА ТОНЕВА

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 717 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното

Производството е по реда на чл. 43, т. 3 НПК.

С определение № 3 от 21.06.2017 г. по н.о.х.д. № 151/2017 г., председателят на Районен съд - гр. Момчилград прекратил производството по делото и изпратил същото на ВКС по компетентност, с оглед приложението на чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е заявил становище за основателност на искането за промяна на подсъдността.

Като съобрази горното, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение установи:

Производството по н.о.х.д. № 151/2017 г. на РС - гр. Момчилград е образувано по внесен от РП – Момчилград обвинителен акт срещу В. В. К., Е. К. Р. и А. Е. Р. за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 4 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК.

Всички съдии от РС - гр. Момчилград са се отвели по реда на чл. 31, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „г“ НПК от разглеждане на посоченото дело.

Върховният касационен съд намира искането за основателно, тъй като са налице условията на чл. 43, т. 3 НПК за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото по същество. След като местно компетентният съд не може да образува състав за разглеждането му, делото следва да бъде пренесено за разглеждане от друг, равен по степен съд, а именно в РС – гр. Кърджали, както вече Върховният касационен съд е имал възможност да се произнесе с определение № 137 от 10.11.2016 г. по ч.н.д. № 1151/2016 г., ВКС, I н.о.

Водим от изложеното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното н. о. х. д. № 151/2017 г. по описа на Районен съд - гр. Момчилград на Районен съд - гр. Кърджали за разглеждане по същество.

Препис от определението да се изпрати на председателя на Районен съд - гр. Момчилград, за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!