currdb:
Определение №233/03.08.2017 по дело №5311/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 233

София, 03.08.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ : ЖИВА ДЕКОВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като изслуша докладваното от съдията Папазова гр.д. № 5311 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.248 от ГПК.

Постъпила е молба от адвокат Б. – в качеството й на процесуален представител на [фирма] [населено място], представлявано от управителя Н., ответник в производство по чл.288 от ГПК - с искане да бъде допълнено постановеното от ВКС определение № 126 от 27.04.2017г., като бъдат присъдени направените пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600лв.

С оглед изискването на чл.248 ал.2 от ГПК – противната страна е уведомена на 21.06.2017г. за искането и в нарочна молба с вх. № 7430 от 30.06.2017г. е изразила становището си за неоснователност на същото. Направила е и възражение за прекомерност, пред вид липсата на проведено открито съдебно заседание.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата молба, като взе пред вид доказателствата по делото и...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.