№ 233

София, 03.08.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ : ЖИВА ДЕКОВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като изслуша докладваното от съдията Папазова гр.д. № 5311 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.248 от ГПК.

Постъпила е молба от адвокат Б. – в качеството й на процесуален представител на [фирма] [населено място], представлявано от управителя Н., ответник в производство по чл.288 от ГПК - с искане да бъде допълнено постановеното от ВКС определение № 126 от 27.04.2017г., като бъдат присъдени направените пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600лв.

С оглед изискването на чл.248 ал.2 от ГПК – противната страна е уведомена на 21.06.2017г. за искането и в нарочна молба с вх. № 7430 от 30.06.2017г. е изразила становището си за неоснователност на същото. Направила е и възражение за прекомерност, пред вид липсата на проведено открито съдебно заседание.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата молба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона, намира следното :

С определение № 126 от 27.04.2017г. съдът е оставил без разглеждане подадената касационна жалба като недопустима, на основание чл.280 ал.2 ГПК. Определението е влязло в сила на 21.07.2017г. По направеното с представения писмен отговор искане на ответната страна за присъждане на разноски, съдът не се е произнасял.

Искането за присъждане на разноски е направено от лице с правен интерес и в преклузивния срок по чл.248 ал.1 ГПК, който в конкретния случай следва да се брои от датата на влизане в сила на акта за прекратяване на производството.Същото е и основателно с оглед разпоредбата на чл.78 ал4 ГПК, съгласно която ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

В случая ответникът А.” ЕООД е установил - с представени пълномощно и договор за правна защита и съдействие от 20.09.2017г., че реално е заплатил, в брой, адвокатско възнаграждение в размер на 600лв.за „запознаване с касационна жалба, изложение по чл.280 ГГПК, подадено от И. П. И. срещу решението по в.гр.д.№ 653/2016г. на В., изготвяне писмен отговор и представяне във В. /без явяване пред съд/”.

При тези данни искането на молителя се явява основателно.

Преценката за размера, до който същото следва да се уважи, съдът прави след съобразяване на заявеното възражение по чл.78 ал.5 от ГПК от противната страна / т.3 от ТР № 6 от 6.11.2013г. по т.д.№ 6/12г. на ОСГТК на ВКС/. При съобразяване на правната и фактическа сложност на спора, както и осъществената еднократна писмена форма на защита чрез изготвяне на отговор, без участие в съдебни заседания,в производство, в което съдът не се е произнесъл по същество на спора, а е прекратил производството с оглед цената на иска, на основание чл.280 ал.2 ГПК, настоящият съдебен състав намира, че е налице несъотвтествие между внесения размер на възнаграждение и усилията на защитата, поради което първия следва да бъде намален до минималния размер от 500лв., съгласно чл.9 ал.3 от Наредба №1/2004г., предвиден за изготвяне на отговор на касационна жалба.

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 126 от 27.04.2017г. по гр.д. № 5311/2016г. на Върховен касационен съд като ОСЪЖДА И. П. И. ЕГН [ЕГН] от [населено място] дол [улица]бл.13 вх.8 ап.13 да заплати на [фирма] [населено място], представлявано от управителя Н., [населено място], [улица], вх.4 ателие 4 сумата от 500лв./петстотин лева/, направени разноски за адвокатско възнаграждение, като оставя без уважение искането в останалата част като неоснователно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.