currdb:
Определение №513/03.08.2017 по дело №890/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.513

гр. София,03.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на шести юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№890 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение №290 от 13.12.2016 г. по в.т.д.№443/2016 г. на АС Варна. С решението в обжалваната част, след частична отмяна на решение №51 от 03.05.2015 г. по т.д.№243/2015 г. на ОС Добрич, [фирма] е осъдено да заплати на [фирма] сумата от 32 027.58 лв., ведно със законната лихва от 15.01.2015 г. до окончателното изплащане, като дадена при начална липса на основание и сумата от 4 474.70 лв., направени от [фирма] разноски пред първоинстанционния съд, като е разпределена отговорността за разноски и пред въззивната инстанция.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушения на материалния закон и поради необоснованост, като в изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнася...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.