№ 196

София, 03.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на втори август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 192 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.307,ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на [фирма] за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1,т.3 ,т.4 и т.5 ГПК на влязлото в сила Решение № VI-842 от 01.08.2014г. по в.гр.д.№ 75/2014г. на Бургаския окръжен съд, с което по реда на чл.435 сл.ГПК са отменени постановления за възлагане на недвижими имоти от 27.12.2013г., издадени по изпълнително дело № 477/2011г. на ЧСИ Д. Н..

Твърдението е, че искането е допустимо, тъй като на отмяна по реда на чл.303 ГПК подлежат и действията на съдебния изпълнител, за които е предвидено обжалване по реда на чл.435 сл.ГПК, включително постановленията за възлагане на недвижим имот, както и решенията на съда по тези жалби в случаите, когато разрешавайки процесуалноправния въпрос, съдът по необходимост се произнася и по самото спорно материално право.

В писмени отговори по чл.306,ал.3, изр.второ ГПК ответниците по молбата [фирма] /н/ чрез синдика А. Н. и [фирма]/н/ чрез синдика Д. М.-И. поддържат становище за недопустимост на молбата за отмяна, тъй като с решението, постановено на основание чл.435 ГПК, ОС се е произнесъл само по процесуалноправни въпроси и не е преценявал материалноправното отношение, поради което не е от категорията на подлежащи на отмяна съдебни актове; уважаването на жалбите против действията на ЧСИ произтича от извод за неспазване на редовността на процедурата по извършване на публичната продан /срока по чл.488 ГПК/, поради което решението не се ползва със сила на пресъдено нещо; спрямо отменените действия законът не създава забрана да бъдат повторени, поради което извънстанционният контрол е недопустим. Изложени са подробни съображения и за неоснователността на искането за отмяна по всяко едно от въведените основания.

Производството по делото е било спряно с Определение № 46 от 04.02.2015г. до приключване на производството по тълкувателно дело № 7/2014 год. на ОСГТК на ВКС. В определението е посочено, че преценката на допустимостта на искането за отмяна е пряко предпоставена от произнасянето по въпроса по т.3 на тълкувателното дело - “Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител?”. Изложени са и съображения за необходимост от спирането и с оглед преценката за наличието на въведените основания за отмяна.

Предвид постановеното решение от 31.07.2017 год. по тълк.дело № 7/2014 год. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС, настоящото производство следва да бъде възобновено. С оглед отговора в т.3 на тълкувателното решение - че решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител не подлежат на отмяна по реда на чл.303 и сл.ГПК, молбата за отмяна е недопустима. Същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Разноски не се присъждат - ответниците не са правили искане, съответно отсъстват доказателства за извършване на разход.

Поради изложеното, Върховен касационен съд, ТК, състав на І т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т.д.№ 192/2015 год. на ВКС-Търговска колегия, І т.о.

ОСТАВЯ без разглеждане молбата на [фирма] за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1,т.3 ,т.4 и т.5 ГПК на влязлото в сила Решение № VI-842 от 01.08.2014г. по в.гр.д.№ 75/2014г. на Бургаския окръжен съд, с което по реда на чл.435 сл.ГПК са отменени постановления за възлагане на недвижими имоти от 27.12.2013г., издадени по изпълнително дело № 477/2011г. на ЧСИ Д. Н..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщението на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: