О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 195

София, 03.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на втори август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2084 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

С определение № 227 от 26.10.2016г., постановено в производство по чл.307,ал.1 ГПК, е спряно производството по настоящото дело до решаването на тълкувателно дело № 7/2014г. на ОСГТК на ВКС. По него е прието тълкувателно решение от 31.07.2017г. На основание чл.230, ал.1 ГПК, производството по т.д.№ 2084/2016г. следва да се възобнови и делото да се докладва на Председателя на Първо т.о. за насрочване в открито съдебно заседание.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Възобновява производството по т.д.№ 2084/2016г. по описа на ВКС, ТК, І т.о.

Делото да се докладва на Председателя на Първо т.о. за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!