О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№193

София, 03.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на втори август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1574 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.

Образувано е по молба за отмяна на основание чл.303, ал.1,т.5 и т.6 ГПК.

Молителката С. Д. Л. иска да бъде отменено Решение № 350 от 18.03.3016г. по в.гр.д.№ 384/2016г. на Варненския ОС, с което в производство по чл.435сл. ГПК е оставена без уважение жалбата на П. Х. Т. против постановление за възлагане на недвижим имот от 26.01.2016г. на ЧСИ Ст.Д. по изп.дело № 71/2013г. Искането е това решение да бъде отменено, като бъде отменено и постановлението за възлагане на недвижимия имот и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав, за да може Л. да се защити наравно с другите длъжници.

В писмен отговор [фирма] оспорва допустимостта и основателността на молбата за отмяна. Депозирано е становище от П. Т., който счита искането за отмяна за основателно.

Производството по делото е било спряно до приключване на производството по ТР № 7/2014 год. на ОСГТК на ВКС с оглед въпроса по т.3 на решението: “Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител?”.

Предвид постановеното решение от 31.07.2017 год. по тълк.д.№ 7/2014 год. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС настоящото производство следва да бъде възобновено. Предвид отговора в т.3 на тълкувателното решение - че решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител не подлежат на отмяна по реда на чл.303 и сл.ГПК, молбата за отмяна е недопустима.

Същата следва да бъде оставена без разглеждане.

С отговора на молбата банката е поискала присъждането на разноски за юрисконсултско възнаграждение, което следва да бъде присъдено в размер на 300лв.- минималния размер по Наредба № 1/2004г.

Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т.д.№ 1574/2016 год. на ВКС-Търговска колегия, І т.о.

ОСТАВЯ без разглеждане молбата на С. Д. Л. за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.5 и 6 ГПК на Решение № 350 от 18.03.3016г. по в.гр.д.№ 384/2016г. на Варненския ОС, постановено в производство по чл.437 във вр. с чл.435,ал.3 ГПК.

Осъжда С. Д. Л. да заплати на [фирма] сумата 300 лв. разноски за производството.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщението на молителката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: