Определение по гр.д.№ 34/2017 год. на 5 чл. с-в по описа на ГК на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 46

София, 07.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на седми август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Бойка Стоилова

Илиана Славовска

Зоя Атанасова

Любомир Гайдов

като разгледа гр.д.№ 34/2017 год. на 5-членен съдебен състав по описа на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

С определение в публичното заседание на 14.07.2014 год. е допусната техническа експертиза. С Определение № 43 от 25.07.2017 год. е постановено искането за посочване на експерти за изготвяне заключението да бъде отправено към от ДА”Електронно управление” и към ФМИ на СУ”Климент Охридски”.

Към настоящият момент, отговор от СУ”Климент Охридски” не е постъпил. Постъпило е писмо с вх.№ 8713/04.08.2017 год. от ДА”Електронно управление” в което се сочат специалисти и препоръчителния размер на хонорара за всеки от тях.

Настоящият съдебен състав счита, че за изготвянето на експертизата следва да бъдат назначени и двамата експерти, като в случай, че СУ”Климент Охридски” посочи специалист до края на текущата седмица, съставът ще прецени дали той да бъде назначен допълнително. Хонорарът ще следва да бъде определен в размер на по 800 лв. за всеки от експертите поотделно.

Третото неучастващо лице Висш съдебен съвет е задължено да осигури достъп на вещите лица до системата за електронно гласуване и до всички документи свързани с нея, които имат връзка с изпълнение на поставените им задачи. Водим от горното, съдебният състав

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА К. Г. Г. и Б. Г. Р. с адрес за призоваване [населено място], [улица] – Държавна агенция „Електронно управление” за вещи лица по делото, като им възлага изготвянето на експертно заключение по следните въпроси:

1./ Да установят дали при изборите на 17 и 18 юни 2017 год. за членове на ВСС е извършен нерегламентиран достъп до системата за електронно гласуване.; 2./ Ако такъв достъп е извършен, в какво се изразява той и отразил ли се е на данните на системата за гласуване ?; 3./ Как се подава информацията за валидни и невалидни талони ?; 4./ Имало ли е нерегламентирано изтичане на информация от електронната система за гласуване по време на изборния процес на 17 и 18 юни 2017 год.?

ОПРЕДЕЛЯ хонорар за изпълнение на задачата в размер на 800 лв. за всеки от експертите поотделно при внесен депозит.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

3.

4.

Ключови думи
No law branches!